اقدامات انجام گرفته در مورد ایمنی و اصالت سنجی مواد غذایی در گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

  1. بررسی میکروبیولوژیک کلیه مواد غذایی و محصولات غیرغذایی، شامل مواد اولیه تولید داخل، وارداتی و صادراتی از نظر محتوای میکروبی، وجود میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و عامل فساد که مستقیماً با ایمنی مصرف‌کننده ارتباط دارند، با استفاده از روش‌های معتبر ملی و بین‌المللی
  2. راه‌اندازی و اجرای روش‌های جدید میکروبیولوژی برای ردیابی، شمارش و شناسایی انواع میکروارگانیسم‌ها
  3. تحقیق و پژوهش به منظور ابداع و صحه‌گذاری روش‌های ردیابی، شمارش و شناسایی در زمینه‌هایی که هنوز روش معتبر بین‌المللی وجود ندارد
  4. بررسی اصالت محتوای میکروبی فراورده‌هایی که براساس ادعای تولیدکننده، حاوی میکروارگانیسم‌های پروبیوتیک هستند، یا استارترهای موجود در فراورده‌های تخمیری
  5. تلاش برای راه‌اندازی روش‌های ارزیابی ایمنی استارترها و پروبیوتیک‌های تولید داخل و وارداتی
  6. راه‌اندازی روش آزمون لخته‌کنندگی مواد لخته کننده در صنایع لبنی
  7. کنترل کیفیت محیط های کشت
  8. ثبت ژن