طرح های پژوهشی گروه پژوهشی سم‌شناسی مواد غذایی

ردیف عنوان طرح تحقیقاتی مهمترین دستاورد
1 شناسایی و تعیین حدود ترکیب پروفایل اسیدهای چرب و استرولی در استانداردهای ملی شیر و فرآورده های لبنی پر چرب
تجدید نظر تمامی استانداردهای حوزه لبنی(شامل شیر و فرآورده های آن) از نظر میزان استرول گیاهی
2

تعیین روش اندازه گیری آکریلامید در فر آورده های سیب زمینی

 ابداع روش جدید اندازه گیری آکریلامید

3 تعیین روش تشخیص افزودن مواد خنثی کننده شامل سود، بیکربنات و بیکربنات سدیم، شوینده ها و وایتکس در شیر

 تدوین 2 استاندارد ملی- طرح برگزیده در دانشگاه تبریز

4 بررسی و کنترل کاربرد آنتی اکسیدان های سنتزی موجود در انواع روغن های گیاهی مورد استفاده در خانوار
 • راه اندازی روش آزمون  جدید و ساده اندازه گیری آنتی اکسیدان های سنتزی
 • تدوین استاندارد ملی ایران
 • در حال حاضر پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی این روش آزمون تایید شده و در مرحله WD یا پیش نویس کاری است.
 • چاپ مقاله در ژورنال Food analytical method
 • مقاله کنگره آن در کنگره بین المللی AOCS در سال 2015 تایید شد.
 • در حال حاضر این روش آزمون در ایران به عنوان آزمون PT آزمایشگاه های همکار در حال انجام است.
5

شناسایی روش تعیین درصد آبمیوه در آب سیب و آب پرتقال

 • تدوین سه استاندارد ملی
 • پیشنهاد اعمال ویژگیهای جدید در استانداردهای مربوطه
 • پیشنهاد اعمال ویژگی در استانداردهای مربوطه
 • ایجاد روشهای آزمون جدید با طرح صحه گذاری
 • ارائه راهکار برای تعیین درصد آبمیوه
6 بررسی شناسایی و تعیین هیدرو کربن های حلقوی آروماتیک PAHs در انواع روغن گیاهی بکر و تصفیه شده
 • راه اندازی آزمون در آزمایشگاه روغن
 • تعیین مقدار 4PAHs در استانداردهای ملی

7 تعیین برخی از شاخص های کیفی و کمی آب لیمو ترش به منظور ارزیابی اصالت آن با استفاده از تکنیک های آزمایشگاهی

 • پیشنهاد تدوین استاندارد ملی
 • ارائه روش آزمون جهت جلوگیری از تقلبات

8

استخراج اسانس به روش فشردن (پرس) سرد- روش آزمون

 پیشنهاد تدوین استاندارد پژوهش محور

9

بررسی ویژگی های آب نارنج تغلیظ شده

 تدوین استاندارد پژوهش محور به شماره 17032

10

بررسی هیدروکسی متیل فورفورال در مواد غذایی- مقایسه روش ها و اندازه گیری

 مشارکت در تدوین استاندارد ملی  جهت اندازه گیری HMF  در مواد غذایی

        11       

اندازه گیری مقدار افت وزنی نهاده‌های دامی و گوشت قرمز و مرغ در حین انبارش

 کنترل فرآورده های گوشتی از ابتدای تولید

        12       

بررسی عوامل موثر در آب اندازی پنیر uf

 • پیشنهاد اعمال ویژگیهای جدید در استاندارد ملی 6629
 • ارائه مقاله پژوهشی در 2 کنگره ملی

        13       

بررسی ویژگی های شیمیایی و میکروبی شیر خام شتر

تدوین استاندارد ملی شیر شترویژگی ها و روش های آزمون به شماره 20805

        14       

تعیین میزان فلوراید در چای سیاه و چای کیسه‌ای با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و فلوریمتری
 • ارائه مقاله در کنگره بین المللی
 • پذیرش مقاله علمی پژوهشی
 • پیشنهاد تدوین استاندارد ملی

        15       

بررسی ویژگی های روغن کلزای استخراج شده به روش پرس سرد

تجدید نظر استاندارد ملی 13392 در خصوص دامنه کاربرد و اضافه نمودن روغن کلزا

        16       

بررسی ویژگی های عصاره بهار نارنج

 • ارزیابی شاخص های مهم عصاره
 • ارسال مقاله به مجله گیاهان دارویی

        17       

شناسایی و تعیین مقدار سانست یلو و کارموزین در نوشابه های پرتقالی

 • پیشنهاد تدوین استاندارد پژوهش محور
 • چاپ یک مقاله در کنفرانس
 • چاپ مقاله در ژورنال بین المللی

        18       

بررسی میزان تولید اتانول و جمعیت مخمردر کفیرهای تولید شده در داخل کشور

 • تدوین استاندارد ملی پژوهش محور
 • ارتقا کیفیت محصولات بر اساس بررسی های انجام شده

        19      

بررسی میزان استرولهای گیاهی در شیرهای طعم دار

 تدوین استاندارد ملی پژوهش محور

        20       

بررسی ویژگی‌های روغن گلرنگ تهیه شده به روش پرس سرد

تجدیدنظر استاندارد ملی ایران شماره 13392 ”روغن های تهیه شده به روش پرس سرد-ویژگی ها“