توانمندی های پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی در حوزه تدوین

از جمله توانمندی های پژوهشکده  صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی تدوین استانداردهای ملی و بین المللی می باشد.
 
  • تدوین استانداردهای ملی
 
استانداردهای ملی توسط سازمان ملی استاندارد ایران -به عنوان مقام ذی صلاح- تهیه میشوند. در تدوین و تجدیدنظر این استانداردها کارشناسان و اعضای هیات علمی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی با همکاری نمایندگان تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، اعضاء مراکز علمی، فنی و مراکز اداری و تجاری مشارکت فعال دارند.
 
  • مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
 
پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، با عضویت در سازمان های بین‌المللی ایزو (ISO)، کدکس (CODEX) و اندازه شناسی (OIML) در فعالیت های تدوین استاندارد این سازمان ها مشارکت می نماید. نحوه مشارکت در این فعالیت ها، از طریق تشکیل کمیته های فنی متناظر با کمیته های بین المللی و سامان دهی مشارکت گروه های ذی نفع و ذی ربط انجام می گیرد. این کمیته ها تحت نظارت سازمان ملی استاندارد ایران فعالیت می نمایند و وظیفه اصلی آن ها بررسی و اظهار نظر در مورد پیش نویس استانداردهای بین المللی در مراحل مختلف تدوین و پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی با توجه به مزیت های ملی و پتانسیل کشور می باشد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، پرسنل پژوهشکده صنایع غذایی و  فرآورده‌هایکشاورزی، مسئولیت دبیری چندین کمیته فنی متناظر ایزو، کدکس و اندازه شناسی  را بر عهده دارند. هم چنین دبیرخانه بین المللی یک کمیته فنی ایزو  نیز در این پژوهشکده می باشد.
 
استانداردهای بین المللی ایزو در دست تدوین به رهبری کارشناسان پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

 

Stage Date of Approval Title TC/SC
WD 2014 Pulp, paper and board -- Microbiological examination -- Part 3: Enumeration of yeast and mould based on disintegration
TC6/SC2
WD 2018 Foodstuffs — Determination of aflatoxin B1, and the total content of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, nuts and derived products -HPLC-(revision ISO 16050)
TC34
WD 2014 Animal feeding stuff- terminology
TC34/SC10
WD 2017 ISO/CD 21703 Microbiology-Microbiological test methods for liquid hand dishwashing
TC91

استانداردهای تدوین شده توسط پرسنل پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی در زمینه ی میکروبیولوژی مواد ارایشی در سازمان ایزو به رهبری پروژه جمهوری اسلامی ایران

 

ردیف نام استاندارد ( فارسی) نام استاندارد  ( انگلیسی)
1 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شمارش مخمر و کپک
ISO  16212:2008 Cosmetics - Microbiology - Enumeration of yeast and mould
2 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شناسایی باکتری کاندیدا آلبکانس
ISO  18416:2007 Cosmetics - Microbiology - Detection of Candida albicans
3 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شناسایی میکرو اورگانیسم های اختصاصی و غیر اختصاصی
ISO  18415:2007 Cosmetics - Microbiology - Detection of specified and non-specified microorganisms
4 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- دستورالعمل های کلی برای آزمون های میکروبی
ISO  21148:2005 Cosmetics - Microbiology - General instructions for microbiological examination
5 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شمارش و شناسایی باکتری های مزوفیل و هوازی
ISO  21149:2006 Cosmetics - Microbiology - Enumeration and detection of aerobic   mesophilic bacteria
6 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شناسایی باکتری اشرشیاکلی
ISO  21150:2006 Cosmetics - Microbiology - Detection of Escherichia coli
7 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شناسایی باکتری پزودوموناس آئروژینوزا
ISO  22717:2006  Cosmetics - Microbiology - Detection of Pseudomonas aeruginosa
8 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- شناسایی باکتری های استافیلو کوکوس اورئوس
ISO  22718 :2006 Cosmetics - Microbiology - Detection of Staphylococcus aureus
9 مواد آرایشی- میکروبیولوژی- راهنماهایی برای ارزیابی خطر و شناسایی فرآورده های با ریسک پایین میکروبی
ISO 29621:2010  Cosmetics - Microbiology - Guidelines for the risk assessment and identification of  microbiologically low-risk products

 

استانداردهای کدکس تدوین شده و در دست تدوین با رهبری پرسنل پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

عنوان استاندارد عنوان کمیته تاریخ انتشار
تعیین حد مجاز آفلاتوکسین در مغز های درختی (بادام، فندق، پسته)
آلاینده های مواد غذایی
2008
روش نمونه برداری از مغزهای درختی (بادام، فندق و پسته) برای آزمون آفلاتوکسین ها
آلاینده های مواد غذایی
2008
میوه انار
میوه ها و سبزی های تازه
2013
سیستم های شماره گذاری برای مواد افزودنی
افزودنی های مواد غذایی
در دست تدوین
میوه کیوی
میوه ها و سبزی های تازه
در دست تدوین
اصلاحیه استاندارد روغنهای نباتی (گردو، بادام، فندق، پسته، بذر کتان، آواکادو ) روغن ها و چربی های خوراکی
در دست تدوین
بیشینه باقیمانده آفت کش ها در غذا و خوراک دام  (تعیین استامی پراید در پسته)
باقیمانده آفت کش ها
در دست تدوین
بیشینه باقیمانده آفت کش ها در غذا و خوراک دام  (تعیین ایمیداکلو پراید در پسته) باقیمانده آفت کش ها
در دست تدوین