آزمون

توانمندی آزمون آزمایشگاه های گروه های پژوهشی در راستای وظایف محوله به شرح ذیل می باشد: 
- انطباق ویژگی های فرآورده ها با استانداردهای ملی مربوطه
- انجام آزمون های لازم بر روی کالاهای وارداتی، صادراتی، تولید داخل 
-انجام آزمون های مربوط به پروژههای تحقیقاتی و پژوهشی مراکز علمی، تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و سازمان‌ها
- همکاری با گمرکات کشور به منظورتعیین ماهیت کالاها 
- صحه گذاری روش های آزمون 
 
عناوین روش های آزمون جدید و راه اندازی شده در پژوهشکده:
1.آزمون سمیت زایی در تجهیزات پزشکی
2. اندازه‌گیری رنگ سانست یلو وکارمویزین در نوشابه پرتقالی گازدار به روش HPLC  
3. اندازه‌گیری رنگ سانست یلو درفرآورده حجیم شده بلغور ذرت به روش اسپکتروفتومتری
4. اندازه گیری موم با استفاده از کروماتوگرافی گازی با ستون مویینه در روغن زیتون
5. اندازه گیری موم، متیل استر و اتیل استر اسیدهای چرب به وسیله کروماتوگرافی گازی با ستون مویین در روغن زیتون
6. اندازه گیری 2-گلیسرول منوپالمیتات در روغن زیتون و روغن تفاله زیتون
7. اندازه‌گیری کافئین در قهوه به روش HPLC 
8. اندازه‌گیری ملامین در شیرخشک
9. ردیابی تخم انگل در ادویه و سبزیجات
10. میکروبیولوژی مواد غذایی- جستجوی لیستریا مونوسایتوژنز
11. میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام –شمارش و شناسایی آنتروکوکوس فاسیوم پروبیوتیک
12. میکرو بیولوژی خوراک دام – شمارش و شناسایی پدیوکوکوس
13. میکروارگانیسم های پروبیوتیک – شمارش و شناسایی باسیلوس کوآگولانس
14. پروبیوتیک – شمارش و شناسایی لاکتوباسیلوس پلانتاروم
15. میکروارگانیسم های پروبیوتیک – شمارش و شناسایی لاکتوباسیلوس پاراکازیی یا کازیی
16. شیر و فرآورده های آن، آغازگرهای لبنی – تعیین هویت
17. شمارش و شناسایی باکتری های مزوفیل تخمیر کننده سیترات
18. ماست - شمارش لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس اسیدوفیلوس
19. میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن- روش شمارش جنس آلیسایکلوباسیلوس
20. میکروبیولوژی آب میوه و فرآورده های آن- شناسایی باکتری آلیسایکلوباسیلوس اسیدوترستریس – روش آزمون
21. آزمون های کنترل کیفی و کنترل عملکرد محیط های کشت، مواد مصرفی و کیت های تشخیصی و تاییدی
22. اندازه‌گیری افلاتوکسین M1 در پنیر به روش HPLC
23. ردیابی برخی ارقام ارگانیسم‌های تغییر ژنتیکی یافته (GMO) در برنج
24. اندازه‌گیری میزان بلانکیت در انواع نان های سنتی
25. تعیین فعالیت کل لخته کنندگی در منعقد کننده های میکروبی و آنزیمی در شیر
26. اندازه‌گیری آب در اسید سیتریک به روش کارل فیشر
27. آزمون حلالیت سیترات سدیم
28. آزمون درصد خلوص سیترات سدیم
29. آزمون درصد آب سیترات سدیم
30. آزمون درصد خلوص اسید سیتریک
31. آزمون تشخیص CMC صنعتی از غذایی
32. اندازه‌گیری ویسکوزیته عصاره شیرین بیان در دماهای مختلف
33. اندازه‌گیری الکل های آلیفاتیک در روغن
34. روش متیلاسیون در دانه های روغنی- روش سریع
35. اندازه‌گیری PAHs در روغن ها و چربی های خوراکی
36. اندازه‌گیری استرول های گیاهی در شیر و فرآورده های لبنی
37. اندازه‌گیری آنتی اکسیدان های سنتزی در روغن ها
38. اندازه‌گیری فسفر به روش طیف سنجی در آب میوه ها و آب سبزی ها
39. اندازه‌گیری سولفات در آب میوه ها و سبزی ها
40. اندازه‌گیری گلوکز، فروکتوز و ساکارز- به روش کروماتوگرافی مایع در آب میوه ها و آب سبزی ها
41. آزمون فلاونوئیدها و پلی فنل کل در آبلیمو
42. اندازه‌گیری قلیائیت کل و عدد بیکربنات سدیم در جوش شیرین
43. اندازه‌گیری درصد آمیلوز برنج
44. اندازه‌گیری نیتروژن کل آزاد (TVN)
45. اندازه‌گیری آنزیم اوره آز در خوراک دام
46. اندازه‌گیری جذب آب و خواص رئولوژی خمیر با دستگاه فارینوگراف
47. اندازه‌گیری قابلیت کشش خمیر، مقاومت در برابر کشش و نیروی صرف شده در برابر کشش خمیر در آرد گندم با دستگاه اکستنسوگراف
48. تعیین مقدار نیتروژن پروتئینی در شیر
49. تعیین میزان نیتروژن غیر پروتئینی در شیر
50. روش ارزیابی عدد حرارتی- طبقه بندی حرارتی شیر خشک
51. اندازه‌گیری میزان استرول‌های خاص و استرول تام با گازکروماتوگرافی در شیر و فرآورده‌های لبنی
52. آزمون سدیم در آب به روش فلیم فتومتر
53. آزمون پتاسیم در آب به روش فلیم فتومتر
54. اندازه گیری ویسکوزیته ذاتی (IV)
55. روش تعیین مقاومت پلاستیک ها نسبت به باکتری ها
56. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی در منسوجات
57. ارزیابی فعالیت ضد قارچی در منسوجات
58. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی در سرامیک و کاشی
59. ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی در پلاستیک
60. ارزیابی حفاظت ضد میکروبی در فرآورده های آرایشی، بهداشتی
61. ارزیابی فعالیت باکتری کشی در ضد عفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی در صنعت
62. ارزیابی فعالیت باکتری کشی در ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی در دامپزشکی
63. ارزیابی فعالیت قارچ کشی یا مخمر کشی در ضد عفونی کننده و گندزداهای شیمیایی در صنعت
64. ارزیابی فعالیت قارچ کشی یا مخمر کشی در ضد عفونی کننده و گندزداهای شیمیایی در پزشکی
65. آزمون تب زایی در وسایل پزشکی یک بار مصرف
66. ارزیابی اثر بخشی غیرفعال کننده های عوامل ضد میکروبی
67. ارزیابی خصوصیات همولیزکنندگی مواد به‌کاررفته در وسایل پزشکی- روش آزمون (آزمون همولیز)
68. ارزیابی سمیت سلولی برون تن MTT
69. راه اندازی آزمون سمیت سیستمیک حاد در وسایل پزشکی