طرح های پژوهشی گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

ردیف عنوان طرح تحقیقاتی مهمترین دستاورد
1 تعیین میزان فعالیت آبی در انواع مختلف مواد غذایی موجود در سطح کشور
 • تقسیم بندی موادغذایی بر اساس میزان فعالیت آبی 
 • تدوین استاندارد ملی
2 تعیین حد مجاز باکتری آلیسایکلوباسیلوس در آب میوه و فرآورده‌های تولید ایران
 • پیشنهاد تجدیدنظراستاندارد ملی در مورد روش آزمون مربوطه
 • پیشنهاد اعمال ویژگی این باکتری در استاندارد کنسانتره‌ها
 • مشارکت در تهیه پیش‌نویس استاندارد بین‌المللی که کارگروه آن به عهده ایران است
 • طرح موضوع در اجلاسیه بین‌المللی
3 بررسی وضعیت میکروبی مقوای مورد مصرف در صنایع غذایی و تعیین شاخص‌های بهداشتی
 • تدوین سه استاندارد در سطح ملی
 • پیشنهاد یک تدوین در سطح بین المللی
 • ارتقای محصول تولیدی
 • صرفه‌جویی در مواد و زمان آزمون با تغییر ویژگی‌ها و روش
4 صحه گذاری روش آزمون سریع با کیت و مقایسه با روش مرجع میزان باقیمانده مواد ضد میکربی در شیر پاستوریزه و شیرفرادما
 • با توجه به عدم امکان استفاده از روش مرجع در واحدهای تولیدی، و متداول بودن استفاده از کیت‌ها، این روش، صحت کیت‌های مورد استفاده را تأیید کرد و واحدهای تولیدی مجاز به استفاده از این کیت‌ها شدند.
5 بررسی ماندگاری سویه پروبیوتیک در آب گوجه فرنگی و آب هندوانه
 • صنعتی کردن سویه پروبیوتیک در صنایع نوشیدنی
6 بررسی و تحلیل نتایج کارایی آنتی باکتریال کاشی نانو پیشتاز پارس در برابر دو سوش باکتری مورد درخواست شرکت
 • مشارکت در کنترل کیفیت محصول جدید
7 انجام مشاوره برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌های مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • تعامل با مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در زمینه استقرار 17025
8 طراحی روش استاندارد جستجو و شمارش باسیلوس کواگولانس(اسپوروژنز) در صنایع غذایی
 • تدوین استاندارد ملی پژوهش محور
9 تعیین ویژگی‌های فرآورده‌های غلات و قنادی (بیسکوئیت وکلوچه) بر پایه جو
 • تدوین استاندارد ملی پژوهش محور
10 بررسی میزان زنده مانی باکتریهای اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم کفیر تولید شده در داخل کشور
 • ارتقا کیفیت محصولات بر اساس بررسی های انجام شده
 • تدوین استاندارد ملی پژوهش محور
 11 انجام آزمون‌های کنترل کیفیت محیط‌های کشت براساس استاندارد 8663
 • تضمین کیفیت نتایج در آزمایشگاه‌های متقاضی
 12 کارایی آنتی میکروبی پاکت و پوشه‌های مقوایی پوشش داده شده با اکسید روی در برابر دو سوش باکتری استافیلوکوکوس اورئوسو اشریشیاکلی و دو سوش قارچی آسپرژیلوس نیجر و پنیسیلیوم پینوفیلوم
 • بررسی و تأیید خصوصیات ضدمیکروبی محصول نانو
 13 پایش میزان باقیمانده آفت کش ها در میوه های تولید داخل و وارداتی خریداری شده از بازار تهران در سال 90
 •  بررسی بازار تولید جهت رفع مشکلات موجود در زمینه آفت کش ها 
 • ارتقا کیفیت محصولات داخلی 
 • کنترل محصولات وارداتی