طرح های پژوهشی گروه پتروشیمی و پلیمر

 • The Role of Thermal Path on the Accuracy of Gas Hydrate Phase Equilibrium Data Using Isochronic Method, Fluid Phase Equilibria
 • A Simple Approach to the Synthesis of 3-Substituted Rhodanines and Thiazolidine-2,4-diones, Scientia Iranica
 • خالقی مقدم، ماهرو- شناسایی آمین های آروماتیک پیش ماده رنگ در رنگ مو با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) -مجله علمی پژوهشی علوم و فناوری رنگ
 • Banazadeh, A., Salimi, H., Khaleghi, M., & Shafiei-Haghighi, S. (2016). Highly efficient degradation of hazardous dyes in aqueous phase by supported palladium nanocatalyst—A green approach. Journal of Environmental Chemical Engineering, 4(2), 2178-2186.
 • Shabanian, M., Moghanian, H., Khaleghi, M., Hajibeygi, M., Khonakdar, H. A., & Vahabi, H. (2016). Chitosan and imide-functional Fe 3 O 4 nanoparticles to prepare new xanthene based poly (ether-imide) nanocomposites. RSC Advances, 6(113), 112568-112575.
 • Shabanian, M., Hajibeygi, M., Hedayati, K., Khaleghi, M., & Khonakdar, H. A. (2016). New ternary PLA/organoclay-hydrogel nanocomposites: Design, preparation and study on thermal, combustion and mechanical properties. Materials & Design, 110, 811-820.
 • Sari, M. G., Saeb, M. R., Shabanian, M., Khaleghi, M., Vahabi, H., Vagner, C & Mozafari, M. (2018). Epoxy/starch-modified nano-zinc oxide transparent nanocomposite coatings: a showcase of superior curing behavior. Progress in Organic Coatings, 115, 143-150.
 • Banazadeh, A., & Khaleghi, M. (2016). Determination of Lead and Cadmium in Various Food Samples by Solid Phase Extraction Using a Novel Amino-Vinyl Functionalized Iron Oxide Magnetic Nanoparticles. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 12(2), 91-101. Standard test methods for especial products
 • خالقی مقدم، ماهرو؛ شعبانیان، میثم- مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن : روش های تولید و استانداردها- فصلنامه علمی-ترویجی بسپارش
 • رضانژاد، قاسم ؛ دیده بان، خدیجه؛ خالقی مقدم، ماهرو - پلیمرهای مورد استفاده در کاشتنیهای جراحی-
 • فصلنامه علمی-ترویجی پژوهش و توسعه فناوری ایران
 • خالقی مقدم، ماهرو؛ دیده بان، خدیجه؛ شعبانیان، میثم - نانو کامپوزیتهای پلی وینیل کلرید: بررسی اجمالی خواص مکانیکی و گرمایی فصلنامه علمی-ترویجی بسپارش
 • خالقی مقدم، ماهرو؛ دیده بان، خدیجه؛ شعبانیان، میثم - بررسی مقاومت شیمیایی و خوردگی پلی وینیل کلرید- فصلنامه علمی-ترویجی پژوهش و توسعه فناوری ایران
 • خالقی مقدم، ماهرو؛ اندازه شناسی، عدم قطعیت و کالیبراسیون در تجزیه گرمایی توسط گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)-ماهنامه اندازه شناسی
 • خالقی مقدم، ماهرو؛ روشهای آزمون استاندارد لوله های پلی وینیل کلرید جهت یافته- مجله علمی انجمن لوله و اتصالات PVC
 • خالقی مقدم، ماهرو؛ کاربردهای ژئو تکستایل و روش های آزمون استاندارد- همایش ملی نساجی و چرم
 • دیده بان، خدیجه؛ طالب، عطیه؛ خالقی مقدم، ماهرو؛ نانوکامپوزیت های زیست تخریب پذیر
 • نشاسته / پلی وینیل الکل/نانوخاک رس و کربوکسی متیل سلولوز/پلی وینیل الکل/نانوخاک رس - بررسی
 • خواص نوری و گرمایی-مجله علمی پژوهشی پژوهشهای کاربردی در شیمی