گروه پژوهشی شیمی در راستای وظایف پژوهشکده شیمی و پتروشیمی در زمینه های آزمایشگاهی، مطالعاتی و تحقیقاتی شیمیایی فعالیت می کند.

وظایف گروه پژوهشی:

 • ارایه خدمات آزمایشگاهی به ادارات کل استاندارد، گمرکات، دفتر تعیین تعرفه و سایر متقاضیان
 •  انجام آزمون انواع مواد اولیه آلی و غیر آلی مورد مصرف در صنایع شیمیایی 
 • ارایه خدمات آزمون مرتبط با پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه های تخصصی شیمی
 • انجام پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه شیمی
 • انجام فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت فرآورده های شیمیایی 
 • انتشار نتایج تحقیقات و فعالیت های علمی از طریق نشریات، مجلات و مقالات و ... 
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای ملی مواد اولیه و فرآورده¬های شیمیایی 
 • تدوین و مشارکت در تدوین استانداردهای بین¬المللی 
 • اداره دبیرخانه کمیته های فنی متناظر TC 47 و TC61/SC2 و TC 334و TC 256
 • ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره ای به کلیه متقاضیان از جمله واحدهای تولیدی، آزمایشگاه¬های همکار، واردکنندگان ، صادرکنندگان و ...
 • ارایه خدمات آموزشی به مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه های همکار، کارشناسان ادارات کل استان و دانشجویان 
 • برگزاری کارگاه های آموزشی  
 • برگزاری همایش ها، نمایشگاه های تخصصی و سمینارهای علمی و تخصصی
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران، بر اساس استاندارد  ISIRI/ISO/IEC 17025 و روش اجرایی به شماره مدرک 111/208/ر  

 

polimer