گروه پژوهشی اندازه شناسی

اندازه‌شناسی مهم‌ترین چالش برای ایجاد و استقرار یک سیستم جهانی اندازه‌گیری است و دامنه کاربرد این سیستم بین المللی، تمام کشورها را در بر می‌گیرد. از آنجا که فرآیند اندازه‌گیری تمام فعالیت‌های بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد کشورها ملزم به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت حصول اطمینان از نتایج اندازه‌گیری‌های خود هستند. از جمله این زیر ساخت‌ها می‌توان به برقراری قابلیت ردیابی نتایج اندازه‌گیری، ارتقاء کیفیت نتایج اندازه‌گیری، برقراری نظام ملی اندازه‌گیری و ... اشاره نمود. از این رو تشکیل گروه اندازه شناسی جهت نیل به اهداف فوق و با هدف اجرای طرح های پژوهشی برای بهبود وضعیت اندازه گیری و پیشنهاد تدوین استانداردهای ملی در این خصوص، در پژوهشکده انجام گرفته است. اهم فعالیت‌های این گروه به شرح زیر می باشد.

فعالیت ها:

 • مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی و اجرایی مرکز ملی اندازه شناسی
 • تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی حوزه اندازه شناسی
 • انجام پروژه های پژوهشی در زمینه اندازه شناسی
 • مشارکت در طراحی و اجرای آزمون های مهارت حوزه اندازه شناسی مانند کالیبراسیون
 • ارائه مقاله و شرکت در سمینارهای اندازه شناسی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی در خصوص برقراری قابلیت ردیابی اندازه شناختی
 • مشارکت در اجرای طرح شبکه آزمایشگاهی مرجع
 • مشارکت در راه اندازی آزمایشگاه‌های مرکز ملی اندازه شناسی
 • مشارکت در تولید مواد مرجع در پژوهشکده

شرح وظایف:

 • همکاری در طراحی و اجرای الگوهای آزمون مهارت در زمینه کالیبراسیون با مرکز آزمون مهارت استاندارد
 •  همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار ادارات کل استاندارد استان تهران و استان آذربایجان شرقی 
 • همکاری در ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استانداردISO/IEC 17025 ، آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد  ISO 15189و نهادهای بازرسی بر اساس استانداردISO/IEC 17020 
 • تدوین و صحه گذاری استانداردهای پژوهش محور
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط
 • تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط
 • مشارکت در ادارۀ دبیرخانه کمیته های متناظر مرتبط با وظایف محوله مانند: سازمان های جهانی استاندارد (ISO)، کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بین المللی اندازه ‏شناسی‏‏ قانونی (OIML)؛
 • اظهار نظرفنی، کارشناسی و رسمی درخصوص‏ موارد ارجاعی ازسوی سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی
 • همکاری در تهیه مواد مرجع