گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت

گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت، در راستای وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد.

فعالیت ها:

 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان تهران به عنوان پیمانکار فرعی 
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی 
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس  استانداردISO/IEC 17025  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد  ISO 15189به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی نهادهای بازرسی بر اساس استانداردISO/IEC 17020  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • همکاری در طراحی و اجرای آزمون های مهارت و پیشنهاد اجرای آزمون های مهارت مورد نیاز صنایع کشور 
 • تدوین و صحه گذاری استانداردهای پژوهش محور
 • اجرای پروژه های پژوهشی مرتبط
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط
 • همکاری در تهیه مواد مرجع 

شرح وظایف:

 • به کار گیری روش‌های نو در انجام ارزیابی نهاد های ارزیابی انطباق
 • نوآوری در بهبود کیفیت ارزیابی ها
 • گسترش شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده
 • گسترش آزمایشگاه‌های همکار تأیید صلاحیت شده مطابق با روش اجرایی 208/111/ر
 • گسترش آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده سطح کشور بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025
 • گسترش نهادهای بازرسی تأیید صلاحیت شده سطح کشور بر اساس استانداردISO/IEC 17020  
 • گسترش شرکت‌های تأیید صلاحیت شده گواهی کننده سیستم‌های کیفیت 
 • ارائه خدمات در زمینه ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189
 • پیاده سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17011 
 • اجرای ارزیابی انطباق در حوزه کالا، خدمات و اشخاص