اتمام طرح پژوهشی امکان-سنجی راه اندازی آزمایشگاه مرجع ملی تابش-سنجی و نورسنجی

طرح پژوهشی با عنوان امکان¬سنجی راه اندازی آزمایشگاه مرجع ملی تابش-سنجی و نورسنجی در پژوهشگاه استاندارد در اسفند ماه 1399 به پایان رسید. این طرح در مدت زمان 7 ماه در پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت توسط همکاران به منظور امکان سنجی راه اندازی آزمایشگاه مرجع ملی تابش سنجی و نورسنجی برای انجام اندازه گیری ها و کالیبراسیون در حوزه تابش اپتیکی در نواحی فروسرخ، مرئی و فرابنفشِ طیف الکترومغناطیسی با هدف برقراری قابلیت ردیابی اندازه گیری ها به سیستم اندازه گیری بین المللی SI انجام شده است .

نورسنجی

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۱۳
تعداد بازدید : ۴۹۵