انتشار کتاب

چاپ کتاب اصول ایمنی و سازگاری محیط زیستی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه

رسانه جدید کتاب "اصول ایمنی و سازگاری محیط زیستی در طراحی و مدیریت آزمایشگاه" به اهتمام محمد مهدی شرع پسند، حسینعلی عابدی و رحیم فرجی از متخصصان پژوهشگاه استاندارد و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار منتشر شد.

این کتاب که بر اساس منابع روزآمد بین المللی و با قید شمول مطالب موجود در کشور، با پشتوانه تجارب ارزیابی آزمایشگاههای داخل کشور نگاشته شده است، مشتمل بر پنج فصل و هفت پیوست بوده، مطالب اساسی در طراحی و مدیریت آزمایشگاههای آموزشی، پژوهشی و ارزیابی انطباق را پوشش داده است. از جمله این مطالب می توان به الزامات آموزش، تردد، طراحی پلان آزمایشگاه و الزامات مسیرهای خروج اضطراری، الزامات البسه کارکنان، تهویه ایمنی، حجم مجاز انبارش مواد خطرناک، الزامات عمومی بازرسی های دوره ای و معاینات شغلی و سیستم های مدیریت ایمنی بر اساس استاندارد ISO 45001 اشاره نمود. کتاب "اصول ایمنی و سازگاری محیط زیستی در طرحی و مدیریت آزمایشگاه" به لحاظ شیوایی و رسایی، حجم متوسط و پرداختن به موضوعات اساسی، منبعی مناسب برای مطالعه و به کارگیری توسط دانشجویان و کارکنان آزمایشگاهها می باشد. مطالب کتاب به واسطه روشهای پیشنهاد شده در طراحی محیط آزمایشگاه و آگاهی افزایی در زمینه ایمنی، می تواند باعث کاهش رخدادهای ناگوار در آزمایشگاههای کشور شود. این کتاب در یکصد و سی چهار صفحه در قطع وزیری توسط انتشارات پژوهشگاه استاندارد منتشر شده است.

 

۱۵ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۶
تعداد بازدید : ۹۲۹