چاپ مقاله کارشناس پژوهشگاه استاندارد در زمینه بهره‌وری توربین‌های بادی

مقاله سینا یوسفی صدر کارشناس پژوهشگاه استاندارد در زمینه بهره‌وری توربین‌های بادی در مجله علمی پژوهشی مدیریت انرژی منتشر شد (پیوند). 

در این مقاله به موضوع بهره وری انرژی توربین های بادی که  در شرایط حاضر یکی از ارزشمندترین راهکارهای تولید برق در کشور است  پرداخته شده است. شبکه های هوشمند نقش اساسی در فرآیند انتقال به بخش انرژی کم کربن دارند و استفاده کارآمد و پایدار از منابع طبیعی مانند مولد باد را تضمین می کنند. با این حال، تامین هزینه این طرح حمایتی در بازار رقابتی برق مشکل مهمی است که در این مقاله بررسی می‌شود. به منظور غلبه بر این مشکل، یک مدل اصلاح شده برای مطالعه تاثیر رویکردهای بهره وری انرژی بر هزینه طرح پشتیبانی از نرخ تولید باد شده است. در این مطالعه، برنامه های بهره وری انرژی در دو دیدگاه پیشنهاد شده است. طرف عرضه و طرف تقاضا اجرای برنامه های بهره وری انرژی در سمت عرضه از طریق یکپارچه سازی منابع ذخیره سازی و تولید برق بادی به منظور افزایش ضریب ظرفیت تولید بادی انجام می شود. در سمت تقاضا، اجرای برنامه های بهره وری انرژی پیشنهادی به عنوان استراتژی هایی برای کاهش سطوح بار اوج انجام می شود.

۲۹ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۱۰
تعداد بازدید : ۵۰۱