برگزاری جلسه در خصوص استانداردسازی نوشیدنیهای غیر لبنی بر پایه گیاهی در پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

به منظور رفع چالش های تولیدکنندگان در زمینه استاندارد سازی فراورده های جدید فاقد استاندارد ملی و لزوم مشارکت حداکثر ذی نفعان، ذی ربطان و ذی حقان و نیز مطابق با بند 27 بسته تحولی بهار خدمت در دولت مردمی با محوریت رشد تولید کیفی و استانداردسازی، اعضای هیات علمی و کارشناسان گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی پژوهشگاه استاندارد اقدام به برگزاری جلسه ای با هدف رفع مشکلات و مباحث مطرح شده در زمینه استاندارد سازی نوشیدنیهای غیر لبنی و با حضور تولید کنندگان نوشیدنی غیر لبنی در محل دفتر گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی نمودند.

در ابتدای جلسه  شرکت های تولیدی، در خصوص لزوم استاندارد سازی نوشیدنیهای غیر لبنی بر پایه گیاهی به منظور جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن کارشناسان سیستم های نظارتی، حمایت از تولیدات داخلی، کاهش تقلبات و همچنین حمایت از مصرف کنندگان نهایی توضیحاتی ارائه کردند. در ادامه جلسه آقای دکتر فرجی ریاست پژوهشکده به نقاط بحرانی و بندهای مرتبط با تعیین ماهیت این گروه از محصولات پرداختند که دراستاندارد سازی این گروه از فراورده ها این مباحث نیازمند بررسی های تخصصی و کارشناسی بیشتری می باشد. در پایان نمایندگان این صنعت آمادگی کامل خود را جهت مشارکت در تدوین استانداردهای ملی انواع نوشیدنی های غیر لبنی بر پایه گیاهی اعلام نمودند.

رسانه جدید

۲۰ آبان ۱۴۰۲ ۰۹:۱۳
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۳۸۷