جلسه با رئیس اداره آزمایشگاه های دانشگاه آزاد قزوین

عطف به درخواست دانشگاه آزاد قزوین که استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 را در دستور کار آزمایشگاه های خود قرار داده است جلسه ای در محل پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت با حضور رئیس محترم پژوهشکده و مدیران فنی و کیفی مرکز آزمون مهارت و رئیس اداره آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه،  مدیر فنی آزمایشگاه،  مدیران فنی و کیفی آزمایشگاه دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد.

در این جلسه در ابتدا رئیس پژوهشکده معرفی کاملی در خصوص فعالیت های پژوهشگاه استاندارد و پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت انجام دادند و در ادامه شرایط رسیدگی به درخواست دانشگاه، توسط مدیران فنی و کیفی پژوهشکده تشریح گردید. در پایان مقرر شد لیست آزمون های مدنظر دانشگاه به ترتیب اولویت برای شرکت در آزمون های مهارت برای پژوهشکده ارسال شود همچنین این خدمات در دو فاز مجزا با عنوان فاز طرح ریزی و فاز اجرا در قالب قرارداد جداگانه برای دانشگاه انجام شود.

رسانه جدید

۱۱ آذر ۱۴۰۲ ۱۹:۰۴
روابط عمومی پژوهشگاه استاندارد |
تعداد بازدید : ۲۰۰