fafa

این استاندارد ملی اهداف زیر را دنبال می کند:
-    الزامات اساسی برای طراحی و اجرای ارزیابی های عملکردی زیست محیطی برای سامانه های زیست سنجی بر اساس روش های بررسی آزمون ها نمایشی و عملی
-    توصیف ویژگی ها، ارزیابی شرایط خاص تاسیس و سنجش از جمله تقاضا برای تجهیزات
-    الزامات برای برقراری اجرای پایه ای به منظور مقایسه اثر پارامترهای زیست محیطی
-    تعیین ارزیابی زیست سنجی شامل الزامات مورد نیاز برای جامعه آزمون، صورت جلسات آزمون، ثبت داده ها، نتایج آزمون و ...
-    روش هایی برای انجام ارزیابی کلی
این استاندارد ملی
-    تعیین نمی کند که کدام پارامترها بهتر است برای روش زیست سنجی خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد ( این بحث در حال حاضر درISO/IEC/TR 19795-3 مورد بررسی قرار گرفته است).
الزامات مورد نیاز جهت انجام تجزیه و تحلیل آسیب پذیری که خود اصلاح کننده پارامترهای زیست محیطی می باشند را تعیین نمی کند (این بحث توسط ISO/IEC 19792 مورد بررسی قرار گرفته است)

۲۸ دی ۱۳۹۴ ۱۰:۰۹
EA647C47-3D89-4912-A7C8-A59100E0FF07 |
تعداد بازدید : ۵۲۷