اتمام طرح پژوهشی با عنوان "مطالعات تطبیقی استقرار نظام مقررات فنی در جمهوری اسلامی ایران"

 

طرح پژوهشی با عنوان مطالعات تطبیقی استقرار نظام مقررات فنی در جمهوری اسلامی ایران در پژوهشگاه استاندارد انجام و به اتمام رسید. این طرح با هدف بررسی تجارب جهانی و شناسایی اولویت‌های توسعه ملی نظام مقررات فنی ایران و ارائه سیاست های اجرایی در راستای تعادل و  هماهنگ‌ شدن با استانداردهای جهانی از طریق تسهیل شناسایی متقابل مقررات فنی ایران و ارزیابی انطباق آنها در رقابت‌پذیری ملی و بخشی انجام شد. در این مطالعه مبانی، مفاهیم، تعاریف و مدل های جامع نظام مقررات فنی احصا شده از دیگر کشورها، بلوک های منطقه ای و سازمان های بین المللی  که شامل تجربه 20 کشور، 5 بلوک منطقه ای و 4 سازمان بین المللی  شامل مرکز تجارت بین المللی (ITC)، سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و سازمان بین المللی (ISO)، می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.

  

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵
تعداد بازدید : ۷۸۳