اندازه گیری باقی مانده حلال هگزان در پروتئین سویا و روغن‏ ها و چربی ‏های خوراکی

طرح پژوهشی اندازه ‏گیری باقی‏مانده حلال هگزان در روغن‏ ها و چربی ‏های خوراکی، پروتئین و آرد سویا و کنجاله خوراک دام و طیور در آزمایشگاه روغن ها و چربی ‏های خوراکی انجام شد.

طرح پژوهشی اندازه ‏گیری باقی‏مانده حلال هگزان در روغن‏ ها و چربی ‏های خوراکی، پروتئین و آرد سویا و کنجاله خوراک دام و طیور در آزمایشگاه روغن ها و چربی ‏های خوراکی- پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده های کشاورزی توسط مجری لادن رشیدی و همکار اصلی حمید رشیدی نوده انجام شد.

در طرح مذکور ۱۷ نمونه روغن خوراکی، ۱۲ نمونه پروتئین سویا و آرد سویای مصرف انسان و ۱۴ نمونه کنجاله خوراک دام از سطح بازار خریداری و بر اساس استاندارد ملی "روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی اندازه گیری باقیمانده هگزان صنعتی" شماره ۴۰۹۴ و استاندارد ملی "باقمیانده هگزان آزاد در کنجاله دانه‌های روغنی" شماره ۳۹۵۸، با استفاده از دستگاه GC، آزمون شد. همچنین برخی از نمونه ها جهت تایید دقت روش آزمون با دستگاه GC-MS آزمون شدند. ‏

نتایج نشان داد که مقادیر باقی‏مانده حلال هگزان کمتر از ۱ میلی ‏گرم بر کیلوگرم تعیین شده توسط اتحادیه اروپا برای روغن های گیاهی پالایش شده بود. همچنین در آرد سویا نیز مقدار باقی‏مانده حلال هگزان کمتر از حد تعیین شده در استاندارد ملی ۲۳۵۷ بود (این حد بسیار بالا تعیین شده است). از سوی دیگر، برای کنجاله خوراک دام حدی تعیین نشده بود. پروتئین و آرد سویای عرضه شده در سطح بازار حاوی حلال هگزان از ۰.۸ میلی گرم بر کیلوگرم تا ۴.۵۸ میلی گرم بر کیلوگرم بود که با توجه به سمیت مقادیر اندک هگزان در مواد غذایی، باید نظارت کافی بر این محصولات انجام شود. میزان درصد بازیافت روش استاندارد ۴۰۹۴ در نمونه ‏های روغن‏ های خوراکی ۸۰.۱۹ تا ۹۹.۶۰ و درصد بازیافت روش استاندارد ملی ۳۹۵۸ در نمونه‏ های پروتئین سویا ۸۶.۵۶ تا ۱۱۷.۱۰ و در نمونه ‏های کنجاله خوراک دام ۸۰.۴۹ تا ۱۱۴.۱۴ به دست آمد. نتایج حاکی از آن بود که روش های آزمون استانداردهای ملی ۴۰۹۴ و ۳۹۵۸ دارای دقت کافی برای تشخیص باقی مانده حلال هگزان می باشد.

نتیجه گیری کلی پژوهش، ضرورت تعیین حد باقی‏مانده حلال هگزان برای کنجاله ‏های خوراک دام و طیور و تجدیدنظر میزان حد باقی‏مانده حلال هگزان تعیین شده در استانداردهای ملی ایران برای روغن‏ ها و چربی ‏های خوراکی و پروتئین و آرد سویا می باشد.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۲:۴۴
تعداد بازدید : ۲,۱۰۷