تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده فناوری و مهندسی

با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
با مشارکت همکاران پژوهشکده فناوری و مهندسی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 

 

 ردیف  عنوان استاندارد  نوع استاندارد  شماره استاندارد  نام دبیر
 ۱  ایمنی اسباب بازی-قسمت ۱۴:ترامپولین برای استفاده خانگی  روش آزمون  ۶۲۰۴-۱۴  رضا امیرکافی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۱۰:۱۱
تعداد بازدید : ۷۲۴