تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در مهر ماه سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، تعدادی استاندارد ملی ایران در کمیته های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب شده و به چاپ رسید.
بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان ملی استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در مهر ماه سال ۱۳۹۹ به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس http://www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 
 
 ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
 ۱  روان کننده ها-روغن های موتور دیزلی-ویژگی ها(اصلاحیه شماره ۱)  ویژگی‌ها  ۲۲۲۶۰  وحید امینیان
 ۲  رده بندی اطلاعات مربوط به طراحی و کاربردهای سامانه های لوله گذاری پلاستیکی مورد استفاده در نوسازی و جایگزینی  ویژگی‌ها

۱۸۳۴۳

تجدیدنظر اول

لاله سنگ سفیدی
 ۳  پوشش بیرونی خطوط لوله مدفون یا غوطه ور مورد استفاده در سامانه های لوله گذاری-قسمت ۱:پوشش بر پایه پلی اولفین(پلی اتیلن سه لایه و پلی پروپیلن سه لایه)  ویژگی‌ها  ۱-۲۱۵۸۴  الهام ابراهیم
 ۴  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیرزمینی فاضلاب و زهکشیبدون فشار-قسمت ۱:کلیات  ویژگی‌ها

 ۱۸۰۹۸-۱

تجدیدنظر اول

فضه آریانسب
 ۵  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیر زمینی فاضلاب و زهکشی بدون فشار-قسمت ۲:پوشش دهی داخلی با لوله های پیوسته  ویژگی‌ها ۲-۱۸۰۹۸ فضه آریانسب
 ۶  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیر زمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار-قسمت ۱:کلیات  ویژگی‌ها

 ۱-۱۹۰۶۵

تجدیدنظر اول

فضه آریانسب
 ۷  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیر زمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار-قسمت ۲: پوشش دهی داخلی با لوله های پیوسته  ویژگی‌ها  ۱۹۰۶۵-۲ فضه آریانسب
 ۸  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای کاربرد فاضلاب زهکشی و آب رسانی تحت فشار و بدون فشار-پلاستیک های ترموست تقویت شده با الیاف شیشه بر پایه رزین پلی استر غیر اشباع –راهنمای ارزیابی انطباق  راهنما  ۱۸۵۳۲  ماهرو خالقی مقدم
 ۹  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب(در دمای پایین و بالا) داخل ساختمان-پلی اتیلن-قسمت ۱: ویژگی های لوله ها، اتصالات و سامانه  ویژگی‌ها ۱-۲۰۳۳۵  ماهرو خالقی مقدم
 ۱۰  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای تخلیه فاضلاب و پساب(در دماهای پایین و بالا) داخل ساختمان-پلی اتیلن-قسمت ۲:راهنمای ارزیابی انطباق  راهنما  ۲-۲۰۳۳۵ ماهرو خالقی مقدم
 ۱۱  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار-قسمت ۳:پوشش دهی داخلی با لوله های جفت شونده  ویژگی‌ها

 ۳-۱۹۰۶۵

تجدیدنظر اول

فضه آریانسب
 ۱۲  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیرزمینی فاضلاب و زهکشی تحت فشار-قسمت ۴:پوشش دهی داخلی با لوله های پخت شونده در محل ویژگی‌ها ۴-۱۹۰۶۵ فضه آریانسب
 ۱۳  لوله های ترموپلاستیک-جدول جامع ضخامت دیواره ویژگی‌ها  ۲۰۲۹۶ فضه آریانسب
 ۱۴  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیرزمینی آب رسانی-قسمت ۱:کلیات ویژگی‌ها ۱-۱۹۰۶۶ فضه آریانسب
 ۱۵  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیرزمینی آب رسانی-قسمت ۲:پوشش دهی داخلی با لوله های پیوسته  ویژگی‌ها  ۲-۱۹۰۶۶ فضه آریانسب
 ۱۶  سامانه های لوله گذاری پلاستیکی برای نوسازی شبکه های زیرزمینی آب رسانی-قسمت ۳:پوشش دهی داخلی با لوله های جفت شونده  ویژگی‌ها  ۳-۱۹۰۶۶ فضه آریانسب
 ۱۷  کیفیت آب-تعیین سیانید آزاد و سیانید آزاد محلول در آب به روش آنالیز تزریق جریان با استفاده از جداسازی نفوذ گازی و آشکارسازی آمپرومتری روش آزموش  ۱۷۹۴۷ لاله عدل نسب
 ۱۸  کیفیت آب-تعیین آلکیل فنل های گزینشی-قسمت ۲:تعیین آلکیل فنول ها، اتوکسیلات های آنها و بیس فنل در نمونه های صاف نشده با استفاده از کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی پس از استخراج فاز جامد و مشتق سازی روش آزمون ۲-۹۳۸۸ لاله عدل نسب
 ۱۹  کیفیت آب-آماده سازی و تصفیه ترکیبات آلی با انحلال پذیری کم در آب جهت ارزیابی پس از تجزیه پذیری زیستی آن‌ها در محیط آبی روش آزمون 

 ۱۸۰۷۷

تجدیدنظر اول

 لاله عدل نسب
 ۲۰  کیفیت اندازه گیری نیتروژن کل کجلدال-روش آزمون روش آزمون

 ۱۷۹۶۳

تجدیدنظر اول

لاله عدل نسب

۲۶ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۳۶
تعداد بازدید : ۸۱۶