انجام طرح پژوهشی پایش و بررسی میزان آفلاتوکسین‌های B وG در بادام‌ زمینی

طرح پژوهشی با عنوان «پایش و بررسی میزان آفلاتوکسین‌های B وG در بادام‌زمینی به روش HPLC به منظور ارزیابی ریسک و بازنگری حد مجاز آفلاتوکسین‌های B وG  در بادام‌زمینی» 11 اسفند ماه  1399 در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید. این طرح در مدت زمان8 ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی توسط همکاران به منظور« دسترسی به داده های لازم برای ارزیابی ریسک آفلاتوکسین‌های BG در بادام زمینی » انجام شده است. 
با توجه به نتایج نمونه‌های مورد آزمون و بیشینه حد مجاز آفلاتوکسین‌هایBG در استاندارد ملی شماره 5925، در حال حاضر ریسک قابل ملاحظه‌ای در مورد دریافت آفلاتوکسین ناشی از مصرف بادام‌زمینی مشاهده نشد.