برگزاری دوره قانون تصمیم گیری ISO Guide 98-4 (بیانیه انطباق)

 

محتوی دوره:

  • یادآوری محاسبه عدم قطعیت
  • عدم قطعیت و محدوه پذیرش 
  • محدوده پذیرش 
  • تابع چگالی احتمال
  • محاسبه احتمال انطباق با مشخصات با استفاده از تابع چگالی نرمال 
  • قانون تصمیم گیری به نحو پذیرش ساده 
  • اندازه گیری اندیس قابلیت و احتمال انطباق 
  • قانون تصمیم گیری بر اساس گارد باند
  • کارگاه و حل تمرین  در ارتباط با روش های ذکر شده
ایزوگاید    

 

۷ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۲۵
تعداد بازدید : ۱,۰۳۱