تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت خواص فیزیکی فلزات - سختی سنجی
تحلیل نتایج و اجرای آزمون مهارت خواص فیزیکی فلزات - سختی سنجی
آزمون مهارت، فرصتی برای ارزیابی نتایج آزمایشگاه ها در مقایسه با مقادیر مرجع(و یا دیگر معیارهای عملکردی) و مقایسه با عملکرد آزمایشگاه های مشابه است. نتایج حاصل از مشارکت در این آزمون، دریافت علامت قبول (عملکرد رضایت بخش)، به معنی تایید عملکرد و یا دریافت علامت هشدار (عملکرد مشکوک) یا علامت عمل(عملکرد نامطلوب) به دلیل مشکلات احتمالی موجود در آزمایشگاه ها می باشد که مستلزم شروع فرآیند بررسی ریشه ای خطا (اجرای چرخه PDCA) در آزمایشگاه دریافت کننده علامت هشدار یا عمل می باشد. انجام این فرآیند در بهبود عملکرد آتی آزمایشگاه ها نقش به سزایی ایفا می کند و بدون مشارکت در آزمون مهارت، ممکن است منابع خطا، کشف نشده باقی مانده و آزمایشگاه قادر به انجام اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع نباشد که منجر به ارائه نتایج نادرست به مشتریان و یا دیگر ذینفعان شود. در نهایت چنین خطاهایی میتواند منجر به از دست دادن حسن شهرت و حتی مجوز قانونی فعالیت آزمایشگاه شود. به همین دلیل در استاندارد ISO-IEC 17025:2017 مشارکت در آزمون های مهارتی که تامین کننده آن دارای گواهینامه ISO-IEC 17043 است به عنوان یکی از روش های تضمین کیفیت نتایج توصیه شده است. همچنین مشارکت در این آزمون ها، الزام برخی نهادهای تایید صلاحیت نیز می باشد. بنابراین مشارکت در آزمون مهارت می تواند به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک و بهبود کیفیت آزمایشگاه ها در نظر گرفته شود.
پایان یافته
1397/07/01
1400/07/25
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

مجری : خانم دکتر مریم جلیلی - خانم الهام هاشمی شاد