پژوهش و بررسی دانش فنی استانداردهای بین ­المللی به منظور تعیین و اولویت‏ بندی استانداردهای حوزه ایمنی و سلامت شغلی
پژوهش و بررسی دانش فنی استانداردهای بین ­المللی به منظور تعیین و اولویت‏ بندی استانداردهای حوزه ایمنی و سلامت شغلی
طی دهه های اخیر، سازمان ها در راستای تحقق اهداف خود در حوزه توسعه پایدار، موضوعات ایمنی (Safety) ، بهداشت (Health) و محیط زیست (Environment) را به عنوان یکی از اولویت های اصلی در کسب و کار خود مورد توجه قرار داده اند. بدین منظور این سازمان ها درخصوص تهیه مدارک و استانداردها در سطوح ملی، انجمنی یا شرکتی گام های اساسی برداشته و با پیاده سازی استانداردها و کاهش بروز خطرات نسبت به کاهش آثار مخرب بروز حوادث اقدام می نمایند. علاوه بر این، در سیاست گذاری های کلان کشور به مباحث ایمنی و سلامت شغلی نیروی کار توجه ویژه ای شده است . لذا با بهره گیری از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد میتوان از ظرفیت های قانونی و مقررات کشور در راهبری صنایع در استانداردسازی درخصوص ایمنی و بهداشت حرفه ای گام های موثری برداشت. با توجه به اینکه، در حال حاضر برخی از استانداردهای بین المللی؛ استانداردهای منطقه ای اروپا متناسب با الزامات پیش بینی شده در مقررات اتحادیه اروپا؛ و همچنین استانداردهای ملی یا انجمنی مورد تایید موسسه استاندارد ملی امریکا متناسب با الزامات پیش بینی شده در مقررات سازمان ایمنی و بهداشت حرفه ای امریکا؛ در حوزه ایمنی (safety) و سلامت شغلی (occupational health) در سطوح بین المللی، منطقه ای اروپا و ملی کشور امریکا تدوین شده است ، در این پروژه، با بهره گیری از دانش موجود در سطوح اشاره شده، استانداردهای مرتبط با موضوعات پیشنهادی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی برخی از تجهیزات صنعتی شناسایی شده و پس از بررسی استانداردهای ملی موجود، موضوعات استاندارد ایمنی متناسب با هریک تجهیزات در صنایع مورد نظر معرفی می شود. همچنین اولویت بندی بهره گیری از استانداردها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
پایان یافته
1398/10/14
1400/11/23
کار فرما
وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/07/17
توضیحات

محل اجرای طرح : دفتر امور تدوین پژوهشگاه استاندارد

مجری : خانم دکتر ملیحه نازی