راه اندازی دستگاه آزمون لنت ترمزبه منظور تطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 586
راه اندازی دستگاه آزمون لنت ترمزبه منظور تطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 586
به طور خلاصه هدف از انجام این پروژه ارتقاء و به روزرسانی دستگاه آزمون لنت ترمز به منظور تطابق با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره 586 به شرح ذیل می باشد: - بررسی استاندارد لنت ترمز به شماره استاندارد ملی 586 - بررسی دقیق تجهیزات و نرم افزار دستگاه آزمون ومطابقت با آخرین ویرایش استاندارد - ارتقاء و به روزرسانی دستگاه آزمون سایش و ضریب اصطکاک موجود در آزمایشگاه لنت ترمز
پایان یافته
1400/03/01
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/08/30
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده فناوری و مهندسی

مجری : آقای دکتر مجید نوری کمری