پایش میزان فلزات سنگین در انواع ماژیک
پایش میزان فلزات سنگین در انواع ماژیک
این پژوهش با هدف اندازه گیری میزان مهاجرت فلزات سنگین شامل آنتیموان، آرسنیک، باریم، کادمیوم، کروم، سرب، جیوه و سلنیم در نمونه های ماژیک معمولی وارداتی و تولید داخل انجام گرفت. برای این منظور، میزان مهاجرت فلزات سنگین در نمونه های ماژیک وارداتی و تولید داخل از چهار شرکت مختلف با استفاده از روش جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که میزان مهاجرت 8 نوع فلز سنگین در نمونه های ماژیک وارداتی و تولید داخل از چهار کشور مختلف در دامنه مجاز تعیین شده در استاندارد مربوطه، قرار دارد.
پایان یافته
1400/03/05
1400/11/30
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/08/12
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر لیلا پاشا آهی