بررسی و بهینه سازی روش آزمون تعیین مواد تقلیب کننده در اتانول تقریبی : تربانتین ، تیمول ، ایزوپروپیل الکل و ترشیوبوتیل الکل به روش کروماتوگرافی گازی
بررسی و بهینه سازی روش آزمون تعیین مواد تقلیب کننده در اتانول تقریبی : تربانتین ، تیمول ، ایزوپروپیل الکل و ترشیوبوتیل الکل به روش کروماتوگرافی گازی
اتیل الکل با فرمول شیمیایی C2H5OH یکی از انواع الکل هاست که به دو طریق مصنوعی (سنتزی) و تخمیر تولید می شود .الکل تقلیب شده در واقع اتیل الکلی است که به آن ماده شیمیایی مجاز به عنوان تقلیب کننده اضافه می شود تا غیر قابل شرب گردد. استاندارد ملی اتانول تقلیبی به شماره 1-337 مشمول اجرای تشویقی استاندارد است. اتانول تقلیبی براساس آخرین ویرایش استاندارد ملی که در سال 1400 منطبق با ویرایش سال 2020 استاندارد USP و FCC و ویرایش 2016 استاندارد ASTM 3050 انجام شده است، به دو نوع، اتانول تقلیبی نوع 1 و اتانول تقلیبی نوع 2 طبقه بندی می شود. اتانول تقلیبی نوع 1 الکلی با خلوص حداقل 96 درصد حجمی است که به ویژه برای مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی (و موارد مشابه) تولید می شود. اتانول تقلیبی نوع 2، در صنعت با نام "الکل صنعتی" نیز شناخته می شود و خلوص آن پس از تقلیب، حداقل 90 درصد حجمی است. این نوع الکل به عنوان سوخت (خانگی)، تولید لاک الکل و سایر صنایع به غیر از صنایع آرایشی و بهداشتی کاربرد دارد و معمولا با رنگ یا یک ماده شیمیایی مجاز تقلیب می شود.
پایان یافته
1400/07/20
1401/03/02
کار فرما
پژوهشگاه استاندارد
زمانبندی طرح
تاریخ خاتمه : 1400/12/01
توضیحات

محل اجرای طرح : پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

مجری : خانم دکتر زهره سالاروند ، خانم لاله عدل نسب