ارزیابی ریسک

 

 • برنامه ‏ریزی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با استانداردهای بین المللی معتبر در زمینه سیستم‌ها و مدل‌های ارزیابی و سنجش ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های استانداردسازی
 • جمع‏‏ آوری داده ‏های مرتبط با مخاطرات و ریسک‏ های موجود در کشور، فراخور هر صنعت (مانند ریسک‏ های آلاینده‏ های غذایی، آلاینده‏ های زیست محیطی، ریسک‏ های تجهیزات ایمنی و خودرو) 
 • ارایه گزارش مورد نیاز برای پیشنهاد تدوین و یا به روزرسانی استانداردهای ملی و بین المللی با استفاده از نتایج تجزیه تحلیل ریسک 
 • تشکیل "کمیته ‏های علمی فنی ارزیابی ریسک پژوهشگاه"، با مشارکت ذی‏نفعان و متخصصین در حوزه‏ های تخصصی به منظور شناسایی خطر، توصیف خطر، ارزیابی در معرض خطر بودن و توصیف ریسک
 •  تحلیل داده‏ ها و ارزیابی ریسک با استفاده از روش ‏های آماری تایید شده ارزیابی ریسک بین ‎المللی
 • ارائه پیشنهادهای مرتبط با تشکیل "کمیته ‏های سیاست گذار مدیریت ریسک" به رئیس پژوهشگاه (به منظور بررسی و تعیین خط مشی جایگزین برای پذیرش، کاهش و حذف مخاطرات ارزیابی شده، انتخاب و اجرای گزینه‏ های مناسب)
 • ارائه پیشنهادهای مرتبط با "کمیته‏ های ارتباطات ریسک" به رئیس پژوهشگاه (به منظور تبادل اطلاعات و نظریات ارزیابی کنندگان ریسک، مدیران ریسک و طرف‏ های ذی‏نفع) 
 • انجام فعالیت‌های اجرایی و پژوهشی موضوع تجزیه و تحلیل ریسک در پژوهشگاه، اعم از شناسایی، مدل‌سازی‌، اندازه‌گیری، ارزیابی، گزارش و لزوم کنترل ریسک مبتنی بر استاندارها
 • مدون ‏سازی نتایج فعالیت ‏های مرتبط با شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک و ارتباطات ریسک 
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی و علمی پایدار و شبکه ملی تولید داده ‏های اساسی، پردازش و تبادل اطلاعات، برای ریسک‏ ها، رویدادها و روش‏های مدیریت ریسک 
 • شناسایی، اولویت ‏بندی‏‏ و مستندسازی مخاطرات و ریسک ‏های ناشی از مخاطرات درون سازمانی بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و گزارش ‏های اداره برنامه ‏ریزی و پایش پژوهشگاه 
 • مطالعه درخصوص نحوه ارتقا، بهبود و ایجاد تنوع در خدمات و استقرار خدمات جدید با استفاده از نتایج ارزیابی ریسک جهت ارائه به واحدهای ذی‏ربط
 • شناسایی، اولویت‏ بندی‏‏ و مستندسازی مخاطرات و ریسک‏ های ناشی از مخاطرات برون سازمانی 
 • انجام امور اجرایی درخصوص مستندسازی و تسهیم تجربیات فنی و دانش‌های ضمنی و آشکار کارکنان و توسعه آن درخصوص ارزیابی و مدیریت ریسک و همچنین انجام امور مرتبط با فرهنگ‌سازی و فراهم نمودن بسترهای لازم برای مشارکت کارکنان در فرایندهای ارزیابی، مدیریت و ارتباطات ریسک 
 • تدوین پیش ‏نویس‏‏ شیوه نامه ‏ها، روش‏های اجرایی و دستورالعمل ‏های مورد نیاز مرتبط با حوزه فعالیت
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق