پژوهشگاه استاندارد|مدیریت ارزیابی ریسک|دوره های آموزشی مرتبط با ارزیابی ریسک
 
1. دوره مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000
 • آشنایی با مفاهیم استاندارد
 • آشنایی با مراجع مشابه
 • کاربرد استاندارد در سازمانها
 • آشنایی با چرخه مدیریت ریسک
(دوره بر اساس استاندارد مرجع مدیریت ریسک بوده و آشنایی با این استاندارد برای متولیان امر مدیریت ریسک بسیار سودمند خواهد بود.)
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

2. دوره آشنایی با خطرات
 • آشنایی با تعاریف و مفاهیم
 • مثلث خطر
 • آشنایی با تکنیک های شناسایی خطرات
 • تولد، بلوغ، مرگ . چرخه خیات خطرات
 • طبقه بندی خطرات
(شرکت کنندگان در این دوره با مبنای خطرات و روند کاربرد این مفهوم و انواع آن آشنا می شوند)
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

3. دوره آشنایی با تکنیک های ارزیابی ریسک
 • ریسک چیست؟
 • ریسک و فرصت
 • طبقه بندی تکنیک ها
 • روشهای ارزیابی ریسک های کمی و کیفی
 • روشهای ارزیابی ریسک : استقرایی و استنتاجی
 • چرخه حیات ریسک
(در این دوره مفاهیم بنیادی در مبحث ریسک فارغ از حوزه کاربرد بیان شده و به تکنیک های رایج آن پرداخته می شود.)
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

4. آشنایی با استراتژی های مدیریت ریسک
 • حذف
 • جایگزینی
 • انتقال
(در این دوره شرکت کنندگان با استراتژیهای مقابله با ریسک در قالب اقدامات کنترلی و پیشگیرانه آشنا خواهند شد.)
مدت زمان دوره : 8 ساعت

 

5. Failure Mode & Effect Analysis
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

6. Fault Tree Analysis
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

7. Event Tree Analysis
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

8. Hazard & Operability Assessment
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

9. BOWTIE
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

10. Frank & Morgan
مدت زمان دوره : 16 ساعت
 
11.Tripod Beta
مدت زمان دوره : 16 ساعت

 

12.بازرسی مبتنی بر ریسک بر اساس استانداردهای RBI
بازرسی مبتنی بر ریسک طیفی از رویکردهای تجزیه و تحلیل ریسک ( از روش های کاملاً کیفی تا کاملاً کمی و عددی) را در بر می گیرد و می تواند به عنوان بخشی از روند برنامه ریزی بازرسی در نظر گرفته شود.
 •  درک فرضیه طراحی ؛
 •  برنامه ریزی ارزیابی RBI ؛
 •  جمع آوری اطلاعات و داده ؛
 •  شناسایی مکانیسم های آسیب و حالت های خرابی ؛
 •  ارزیابی احتمال خرابی (POF) ؛
 •  ارزیابی پیامد خرابی (COF) ؛
 •  تعیین ، ارزیابی و مدیریت ریسک ؛
 •  مدیریت ریسک با فعالیت های بازرسی و کنترل فرآیند ؛
 •  سایر فعالیت های کاهش خطر ؛
مدت زمان دوره : 24 ساعت