پژوهشگاه استاندارد|ارتباط با ما|دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران

کرج - شهر صنعتی - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد- پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

 

026-32861231 و 32861189-026 (خانم مهندس شهرودی مسئول کارگروه ارزیابان)

 

026-32861231 و 32803892-026 (خانم مهندس هاشمی شاد مسئول کارگروه آموزش)

 

 026-32861219 (آقای مهندس آژیده مسئول کارگروه متقاضیان)

 

026-32861068 و 09190950281 (آقای مهندس قشقایی مسئول کارگروه روابط عمومی)

 

Secretariat of Iran National Quality Award

Karaj - Industrial City - Standard Square - Iran National Standards Organization - Standard Research Center - Quality Assessment and Management Systems Research Center

 

026-32861231 and 026-32861189 (Ms. Engineer Shahroudi in charge of the evaluators working group)

 

026-32861231 and 026-32803892 (Ms. Engineer Hashemi Shad in charge of the Education Working Group)

 

026-32861219 (Mr. Engineer Azhideh in charge of the working group of applicants)

 

026-32861068 and 09190950281 (Mr. Engineer Qashqai in charge of public relations working group)