انجام آزمون گروه پژوهشی سم شناسی مواد غذایی

ردیف

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی/ بین المللی

نام آزمون

1

خوراک کمکی شیرخواران و کودکان، کلیه غذاها، محصولات کشاورزی (سویا، ذرت، کلزا و برنج )

INSO 10763

INSO 9617

ردیابی ارگانیسم‌های تراریخته (GMOs)

2

وسایل پزشکی شامل ست تزریق و میکروست، ست انتقال خون، انواع سرنگ، ایمپلنت‌ها و سوندها

INSO 770

اندوتوکسین با روش LAL

3

وسایل پزشکی شامل ست تزریق و میکروست، ست انتقال خون، انواع سرنگ، ایمپلنت‌ها و سوندها

INSO 7216-11

سمیت‌
)
In Vitro & In Vivo)

4

وسایل پزشکی شامل ست تزریق و میکروست، ست انتقال خون، انواع سرنگ، انواع ایمپلنت و سوندها

ISO 10993-4

ASTM F 748

ASTM E 2524

همولیزکنندگی

5

وسایل پزشکی و ایمپلنت‌های پلیمری

ISO 10993-10

تحریک‌زایی و حساسیت‌زایی

6

سایر وسایل و مواد شیمیایی، آرایشی و بهداشتی

OECD Guidelines

تحریک‌زایی و حساسیت‌زایی
سمیت‌زایی

7

فراورده‌های حاوی نانوذرات

INSO 14152

INSO13566

INSO12963

INSO14153

تحریک‌زایی و حساسیت‌زایی
سمیت‌
همولیزکنندگی
اندوتوکسین با روش
LAL

8

فلزات سنگین

16722،9266

آزمون کامل

 9  اندازه گیری آفلاتوکسین های گروه های به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی B و G بالا و خالص سازی ستون ایمونوافینیتی  6872  آزمون کامل

10

اندازه گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص سازی بوسیله ستون ایمونوافینیتی

7133

آزمون کامل

11

اندازه گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص سازی بوسیله ستون ایمونوافینیتی

9238

آزمون کامل

12

اندازه گیری اکراتوکسین A به روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و خالص سازی بوسیله ستون ایمونوافینیتی

9237

آزمون کامل