انجام آزمون گروه پژوهشی میکروبیولوژی و بیولوژی

ردیف

گستره کاری/ فرآورده

شماره استاندارد ملی

نام آزمون

1

شیر خام

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

2

شیر پاستوریزه

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

3

شیر طعم دار پاستوریزه

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

انتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

4

شیر تغلیظ شده شیرین

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

انتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

مخمر های اسموفیلیک

5

کنسانتره پروتئین آب پنیر

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

6

انواع شیر و خامه فرادما

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در 30 درجه سلسیوس

شمارش کلی میکروارگانیسم ها در 55 درجه سلسیوس

7

خامه پاستوریزه

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

8

خامه طعم دار

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

آنتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

9

خامه اسیدی ، انواع ماست ، دوغ ، کشک مایع صنعتی ، کفیر ، خامه تخمیر شده

2406

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

10

ماست و دوغ پروبیوتیک

a-11324  ،  a-11325

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

بیفیدوباکتریا

11

کشک مایع سنتی

2406

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت

12

کره

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم های سرماگرا

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

13

مارگارین

5637

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

14

پنیر تازه و ر سیده ، پنیر موزارلا ، پنیر خامه ای

2406

سالمونلا

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

15

بستنی

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

آنتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

16

بستنی دارای مغز های خوراکی و میوه ، انواع دسر بر پایه لبنی

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

آنتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک و مخمر

17

انواع شیر خشک و پودر پسآب کره

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

18

پودر پنیر ، پودر آب پنیر) و پودر کازئینات سدیم و کلسیم

5877، 6959                                2406

شمارش کلی میکروارگانیسم

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

کپک و مخمر

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

19

پودر شیرکاکائو و پودر شیر قهوه

2406

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

آنتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک و مخمر

20

پودر شیر خشک ویژه تغذیه نوزادان

 

 

 

  

 

2 و1 -2202

 

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

آنتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک

باسیلوس سرئوس

کلستریدیوم های احیاکننده سولفیت

انتروکوک

21

کباب لقمه  ، کباب کوبیده

6938  ،  4622

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک و مخمر

22

گوشت مرغ ( لاشه کامل ، قطعه بندی شده ، چرخ کرده ) تازه و منجمد

9714

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

اشریشیا کلی

23

سوسیس و کالباس

2303

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک و مخمر

کلستریدیوم پرفرینجنس

24

همبرگر   ، مرغ برگر

2304، 6937

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک

25

سویا برگر

9715

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک

26

گوشت قرمز ( لاشه کامل ، قطعه بندی شده ، چرخ کرده ) تازه و منجمد

2394

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

اشریشیا کلی

27

خمیر مرغ

9529

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

اشریشیا کلی

28

فیش برگر

 

 

5849

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

کلیفرم ها

اشریشيا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک

کلستریدیوم پرفرینجنس

29

انواع فرآورده های نیمه آماده مرغ (ناگت)

9868

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک

کلستریدیوم پرفرینجنس

30

ماهی و میگو

1-2394

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

31

فراورده های میگوی آماده و نیمه آماده منجمد

13962

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کلستریدیوم پرفرینجنس

32

تخم مرغ مایع پاستوریزه، پودر تخم مرغ ، پودر سفیده تخم مرغ

13248، 2487، 5949

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

کلیفرم ها

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک و مخمر

33

تخم مرغ مایع منجمد

6697

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

سالمونلا

آنتروباکتریاسه

34

خوراک طیور- مکمل های ویتامینی و معدنی

2387

سالمونلا

اشریشیا کلی

استافیلوکوک های کوآگولاز مثبت

کپک و مخمر

35

خوراک دام-- مکمل های ویتامینی و معدنی

13578

سالمونلا

اشریشیا کلی

کپک

36

کنسانتره خوراک دام و طیور و آبزیان

3774

سالمونلا

اشریشیا کلی

کپک

37

خوراک کامل ( دان ) طیور    ، مواد اولیه تهیه خوراک طیور

605،  3207

سالمونلا

اشریشیا کلی

کپک

38

آب آشامیدنی

1011

جستجو و شمارش کلیفرم‌ها در آب به روش چند لوله‌ای

39

آب معدنی

4403

شمارش میکروارگانیسم های قابل کشت

جستجو و شناسایی اشریشیاکلی یا کلیفرم گرماپای جستجو و شناسایی کل کلیفرمها

جستجو و شمارش انتروکوکهای روده ای

شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا

جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم های احیاکننده سولفیت

40

آب آشامیدنی بسته بندی شده

 

6267

جستجو و شمارش کلیفرم‌ها در آب به روش چند لوله‌ای

شمارش میکروارگانیسم های قابل کشت

41

مایع ظرفشویی

 

13568

شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی

جستجو و شناسایی اشریشیاکلی

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژینوزا

42

انواع شامپو سر و بدن-خمیردندان- مایع شوینده دست-کرم و لوسیون

 

3271 ،6342 ،6344 ،3978

شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی

جستجو و شناسایی اشریشیاکلی

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژینوزا

جستجوی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس

شمارش کپک و مخمر

43

ضدعفونی کننده ها و گندزداهای شیمیایی محصولات دارای خواص ضد باکتری و ضد قارچ با استفاده از نانوتکنولوژی مانند :کاشی و سرامیک، منسوجات، پلاستیک ، کاغذ و مقوا

 

11070-9488-12659-13703

-12194-10900-5775

1672-1774

روش اندازه گیری قدرت اسپورکشی

ارزیابی فعالیت باکتری کشی

تعیین فعالیت پایة قارچ کشی

ارزیابی فعالیت قارچ کشی یا مخمرکشی

تعیین کارایی ماده ضد عفونی کننده بهداشتی دست

تعیین فعالیت باکتری کشی،مایکوباکتریوم ،اسپورکشی و قارچ کشی

44

وسایل پزشکی یکبار مصرف سترون مانند: انواع سرنگ، نخ بخیه ،ست تزریق، دستکش جراحی، گاز طبی، میکروست، آنژوکت، صافی دیالیز، سوزن زیرجلدی، منسوج سترون، پوشک های سترون

 

770 ،3591 ،783 ، 1644 ، 3061 ، 4-4635 ،4636 ،4637 ، 4638 ، 4639 ، 4640 ، 4640 ، 4641 ، 5554 ، 5915

آزمون های سترونی:

1-     روش کشت مستقیم

2-     استفاده از صافی غشایی

45

پوشک بزرگسالان، پوشک بچه ها، دستمال کاعذی، نوار بهداشتی،  خمیر کاغذ و خمیر لینتر، تیشو، منسوج نبافته

 

2-1830 ، 7069

شمارش کلی میکروارگانیسمها

جستجو و شناسایی کلی فرم ها

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژینوزا

جستجوی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

جستجو و شناسایی استرپتوکوک های فکالیس

46

پنبه هیدروفیل

 

 

7274

شمارش کلی میکروارگانیسمها

جستجو و شناسایی کلی فرم ها

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژینوزا

جستجوی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

جستجو و شناسایی استرپتوکوک های فکالیس

جستجو و شناسایی کپک

 

 

 

47

مقوا مورد مصرف در مواد غذایی

 

3341

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

جستجو و شناسایی کلی فرم ها

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژینوزا

جستجوی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

جستجو و شناسایی استرپتوکوک های فکالیس

جستجو و شناسایی کپک

جستجوی و شناسایی کلستریدیوم پرفرانژنس

48

پودر بچه

4441

شمارش کلی میکروارگانیسمها

جستجو و شناسایی کلی فرم ها

جستجو و شناسایی پزودوموناس آئروژینوزا

جستجوی و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

جستجو و شناسایی استرپتوکوک های فکالیس

جستجو و شناسایی کپک و مخمر

جستجوی و شناسایی کلستریدیوم پرفرانژنس

49

نوشابه های گازدار غیر الکلی

 

3842

شمارش باکتری های هوازی مزوفیل

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرها

50

نوشیدنی میوه ای بدون گاز

 

2837

باکتریهای اسید لاکتیک

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرها

51

نوشابه های گازدار عصاره مالت

6307

شمارش باکتری های هوازی مزوفیل

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرها

52

انواع آب میوه

3414

باکتریهای اسید لاکتیک

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرها

53

آبلیمو

8788

کپک ها

مخمرها

54

نکتار( پوره ) میوه

3414

شمارش باکتری های هوازی مزوفیل

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرهای اسموفیل

 

55

کنسانتره آب  میوه

6332

شمارش باکتری های هوازی مزوفیل

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرهای اسموفیل

56

شربت ها

6274

شمارش باکتری های هوازی مزوفیل

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرهای اسموفیل

57

گلاب

3270

انتروکوک روده­ ای

سودوموناس آئروژینوزا

باکتریهای احیا کننده سولفیت

کلی فرم واشربشیا کلی

کپک ها

مخمرها

58

عرقیات گیاهی

3545

انتروکوک روده­ ای

سودوموناس آئروژینوزا

باکتریهای احیا کننده سولفیت

کلی فرم واشربشیا کلی

کپک ها

مخمرها

59

نوشیدنی عرقیات گیاهی بدون گاز

11077

باکتریهای اسید لاکتیک

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرها

60

نوشابه های ورزشی (رژیمی )

 

6693

شمارش باکتری های هوازی مزوفیل

باکتری های مقاوم به اسید

کپک ها

مخمرها

61

انواع کنسرو های کم اسید ( کنسرو ماهی، کنسرو های سبزیجات، کنسرو های گوشتی )

2326

باکتری های مزوفیل هوازی

باکتری های ترموفیل هوازی

باکتری های مزوفیل بی هوازی

باکتری های ترموفیل بی هوازی

62

انواع کنسرو میوه جات ( کمپوت ها )

 

 

 

2326

 

باکتری های مزوفیل

باکتری های ترموفیل

کپک

مخمر

 

 

63

میوه و سبزی تازه

 

10080

کلی فرم

اشرشیا کلی

کپک

سالمونلا

انتروکوکوس

تحم انگل

64

سیر و سبزی منجمد

10080

کلی فرم

اشرشیا کلی

کپک

سالمونلا

تحم انگل

65

انواع سس های سالاد

2965

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتیو

سالمونلا

استافیلوکوکوس ارئوس

اشرشیا کلی

کپک

مخمر

66

سس مایونز

2965

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

باکتری های اسید لاکتیک هتروفرمنتیو

سالمونلا

استافیلوکوکوس ارئوس

اشرشیا کلی

کپک

مخمر

67

انواع زیتون فرآیند شده

 

2326

باکتری های مزوفیل

باکتری های ترموفیل

کپک

مخمر

68

انواع لواشک

 

3308

شمارش باکتری های مزوفیل هوازی

شمارش باکتری های انتروباکتریاسه

اشریشیا کلی

کپک

مخمر

باقی مانده ریسه های کپک

69

رب گوجه فرنگی

2326

باکتری های مزوفیل

باکتری های ترموفیل

کپک

مخمر

لاکتو باسیلوس و لوکونوستوک و ریسه های کپک

70

سس گوجه فرنگی ( کچاب )

8897

باکتری های مقاوم به اسید

کپک

مخمر

ریسه های کپک باقی مانده

71

رب انار

1813

شمارش کلی میکروارگانیسم های هوازی

باکتری های مقاوم به اسید

کپک

مخمر

72

مخلوط شور

2326

باکتری های مزوفیل

باکتری های ترموفیل

کپک

مخمر

73

خیار شور

2326

باکتری های مزوفیل

باکتری های ترموفیل

کپک

مخمر

74

ترشی ها

 

1-10899

 

کپک

مخمر

75

کنترل کیفیت محیط های کشت

1-8663

 

76

گندم و جو  و ذرت

11602

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

   کپک

   اسپور کلستریدیوم احیاء کننده سولفیت

77

نشاسته

2843

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم ها

اشریشیا کلی

 باسیلوس سرئوس

کلستریدیوم های احیاء کننده سولفیت

  شمارش کل هاگ های باکتری های گرمادوست

 شمارش هاگ باکتری های عامل فساد بدون گاز

 شمارش هاگ باکتری های گرما دوست بی هوازی

کپک و مخمر

78

حبوبات

11602

  کپک

 

79

پروتئین سویا

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم

اشریشیا کلی

سالمونلا

کپک و مخمر

80

آرد سویا

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم ها

اشریشیا کلی

سالمونلا

کپک

81

آرد حبوبات و آرد سوخاری

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم ها

اشریشیا کلی

کپک

82

آرد برنج

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلستریدیوم پرفرانژانس

باسیلوس سرئوس

کپک

83

گندم، جو ، ذرت (  آرد و بلغور و پوست کنده )

-          

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلستریدیوم پرفرانژانس

کپک

84

ادویه جات

3677

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

 کلی فرم

اشریشیا کلی

کپک

باسیلوس سرئوس

کلستریدیوم پرفرنژانس

85

زعفران

5689

آنتروکوک

اسپور باکتری های بی هوازی احیاء کننده سولفیت

اشریشیاکلی

کپک

86

ماکارونی ساده و رشته

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کپک

87

ماکارونی سبزی دار

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلستریدیوم پرفرنژانس

کپک

88

ماکارونی تخم مرغی

 

2393

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

سالمونلا

کپک

89

چای سیاه

623

کلی فرم

اشریشیاکلی

کپک

90

چای سبز

10768

کلی فرم

اشریشیاکلی

کپک

91

فرآورده یخی خوراکی

3850

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

آنتروباکتریاسه

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

کپک

سالمونلا

92

قند و شکر

3544

 شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم

کپک و مخمر

93

فرآورده هایی قنادی ( کیک و کلوچه، انواع شیرینی های تر، تافی و کارامل، شکلات، پاستیل، بیسکویت، نقل، ویفر ، شیرینی های نیمه خشک ، آدامس، نبات،  آب نبات، سوهان، گز و ... )

 

2539

آنتروباکتریاسه

اشریشیاکلی

سالمونلا

کپک

مخمر

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

باسیلوس سرئوس

94

پودر کاکائو

3307

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

آنتروباکتریاسه

 کپک

سالمونلا

95

چیپس

6022

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

 کلستریدیوم پرفرنژانس

کلی فرم

کپک

96

انواع فرآورده های پف کرده

2968

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

آنتروباکتریاسه

باکتری های احیاء کننده سولفیت

سالمونلا

کپک و مخمر

97

انواع اسنک

 

11603

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

آنتروباکتریاسه

باکتری های احیاء کننده سولفیت

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

باسیلوس سرئوس

کپک

سالمونلا

98

پودرهای نیمه آماده

3851

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

آنتروباکتریاسه

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

سالمونلا

کپک

مخمر

99

سبوس  و گلوتن

 

 

 

3851

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

کلی فرم

 اشریشیا کلی

کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

کپک

100

غذای کودک

 

5839

 شمارش کلی میکروارگانیسم ها

 کلی فرم

اشریشیا کلی

 آنتروباکتریاسه

سالمونلا

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

کلستریدیوم پرفرانژانس

آنتروکوک

باسیلوس سرئوس

کپک و مخمر

101

خمیرمایه

6095

اشریشیا کلی

 کلی فرم

  سالمونلا

استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت

 کپک و مخمر

باکتری های اسید لاکتیک

اسپور طنابی

102

عسل

7610

کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

مخمرهای اسموفیلیک

کپک

103

نان بستنی

4761

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

 اشریشیا کلی

کلی فرم

کپک

104

مغز پسته

218

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

اشریشیاکلی

کلی فرم

کپک

سالمونلا