انجام آزمون گروه پژوهشی پتروشیمی

 گستره کاری/

فرآورده ها

 شماره استاندارد ملی  نام آزمون  روش های آزمون مرتبط
 انواع روغن موتور  22261,22260  کلیه آزمون­ها بجز آزمون­های موتوری و آزمون های قابلیت فیلتر شدن، ایجاد رسوب در دمای بالا و شاخص ژلاتین  
 انواع روغن پایه  3299 کلیه آزمونها بجز آزمونهای کربن باقیمانده،جداپذیری از آب و آب موجود  
 انواع روغن دنده

3975,3974

3873,3810

 5814

آزمون­های اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایرعناصر
 
 انواع روغن هیدرولیک  6423,10624 آزمون­های اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی   
 انواع روغن صنعتی

2771,3049

10622,2661

2177,5437

آزمون­های اندازه گیری گرانروی کینماتیک، نقطه ریزش، نقطه اشتعال باز ، چگالی، کف، عدد خنثی شدن ، خوردگی نوار مسی ، پایداری برشی ، گوگرد و سایرعناصر   
انواع گریس 

2,3,1-142

1463,2943

3313,5611 

آزمون نفوذ، نقطه قطره شدن، ذرات سخت و عدد خنثی شدن   
 انواع فرآورده های سوختی

5612,4904

4903 

تقطیر، چگالی ، اشتعال باز و بسته، گوگرد، نقطه ابری شدن، نقطه ریزش، گرانروی کینماتیک   
انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی   340 اندازه گیری گرانروی کینماتیک   
انواع روغن موتور و روغن دنده و روغن پایه   6148 اندازه گیری پایداری بر شی روغن  
انواع روغن موتور  5512  گرانروی در دمای پایین CCS   
انواع روغن موتور و سایرفرآورده های نفتی 201  نقطه ریزش روغن  
انواع روغن موتور و سایرفرآورده های نفتی   198  نقطه اشتعال باز  
انواع روغن موتور و سایرفرآورده های نفتی  19695 نقطه اشتعال بسته   
انواع روغن موتور و روغن پایه   2772 عددقلیایی کل (TBN)   
انواع روغن موتور و روغن دنده و سایر فرآورده های نفتی   ---- عناصر )فسفر، روی، منیزیم وکلسیم(  به شیوهICP 
انواع روغن صنعتی وسایر فرآورده های نفتی  197  چگالی مایعات روان   
انواع روغن موتور و روغن پایه   3780 فراریت (Noack test)   
انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده   196  کف  
انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده  336   آزمون تیغ خوردگی مسی  
انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده 8402  درصد گوگرد   
انواع روغن موتور و سایرروغن­های روان کننده 199   عدد اسیدی روغن پایه  
انواع روغن پایه و سایرفرآورده های نفتی  203  رنگ  
انواع فراورده نفتی  6261  تقطیراتمسفریک  
انواع فراورده نفتی  ----   تقطیر درخلاء  ASTM D 1160
 انواع گریس  1209  قابلیت نفوذ و تعیین نمره گریس  
 انواع گریس  1096  نقطه قطره شدن  
 انواع گریس  565  عدد حنثی شدن  
انواع لاستیک  8631,10034   شناسایی لاستیک به روشFTIR  
 لاستیک و پلاستیک  8391  آنالیز و شناسایی پلیمرها  
پلاستیک  7090   چگالی پلاستیک ها به روش غوطه وری  
لاستیک   1814 چگالی لاستیک ها به روش غوطه وری   
پلاستیکها  6980 اندازه گیری نرخ جریان مذاب پلیمرها   
پلاستیکهای مشبک  9393 اندازه گیری درصدژل  
پلی آمید  2212  اندازه گیری نقطه ذوب   
 لاستیک 601 اندازه گیری درصد خاکستر   
 لاستیک 9005  اندازه گیری ابعاد لاستیک   
 پلاستیک 14669  اندازه گیری رفتار ذوب به روش لوله مویین   
 لوله پی وی سی 10609  اندازه گیری مقاومت درمقابل دی کلرو متان   
 پلاستیک 6621  تعیین درصد کشش و ازدیادطول   
 لاستیک  764 تعیین درصد کشش و ازدیادطول   
 پلاستیک 6982 ,2116   2414  تعیین نقطه نرمی   
دستکش لاستیکی خانگی  3671  آزمون کامل   
نوار درز بند پلی تترافلوئورواتیلن  5553   آزمون کامل  
 ظروف غذاخوری ملامین  612 آزمون کامل   
پلاستیک  7186  بررسی رفتارمذاب   
ملامین   2320 اندازه گیری فرمالدهید   
پلاستیک های سلولی صلب 2315  تعیین جذب آب   
 لوله های شبکه ای 14983 ارزیابی درجه شبکه ای شدن   
لوله پلاستیکی   7671 اندازه گیری برگشت طولی   
پلاستیک  911  اندازه گیری جذب آب   
پلاستیک  6192  اندازه گیری درصد نرم کننده   
پلاستیک  10237 تعیین درصد خاکستر   
لوله پلاستیکی  2412 اندازه گیری ابعاد   
تایرهای خودروسواری و وانتی بایاس   1093-1 برخی آزمونها   
تایرهای خودروسواری و وانتی رادیال   1093-2 برخی آزمونها   
تایرهای اتوبوسی وکامیون بایاس   2169-1 برخی آزمونها   
تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال   2169-2 برخی آزمونها   
تایرهای سواری و وانتی روکشی   1643 برخی آزمونها   
تایرهای اتوبوسی وکامیون رادیال روکشی  9135  برخی آزمونها   
 تایر موتورسیکلت  763 برخی آزمونها   
تویی موتورسیکلت   162 برخی آزمونها   
تایر بارکشهای سبک   767 برخی آزمونها   
تویی بارکشهای سبک   766 برخی آزمونها   
تویی تایرهای بایاس انواع خودرو   2416 برخی آزمونها   
انواع تایرهای کشاورزی 

 5351,5350

5348,5347

وضعیت ظاهری-ابعاد-نشانه گذاری   
بنزین   4904 اندازه گیری عدد اکتان بنزین   
بنزین   4904 اندازه گیری ترکیبات هیدروکربنه بنزین به روش کروماتوگرافی گازی   
بنزین   4904 اندازه گیری ترکیبات اکسیژندار بنزین به روش کروماتوگرافی گازی  ASTM D 4815 
بنزین   4904 اندازه گیری مقاومت در برابر اکسایش 

ISO 7536

وملی 4904 
بنزین   4904 اندازه گیری فشار بخار بنزین   
 بنزین  4904 اندازه گیری گوگرد کل بنزین   
بنزین   4904 اندازه گیری صمغ موجود در بنزین   
بیودیزل   20067 آزمون اندازه گیری گوگرد، اشتعال، میزان آب، نقطه ابری شدن، عدد اسیدی، خاکستر، گرانروی، فسفر، تقطیر، خوردگی نوار مسی