مرکز آزمون مهارت استاندارد

مرکز آزمون مهارت استاندارد پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد که از سال 1392 با تدوین و پیاده سازی استاندارد INSO-ISO-IEC 17043 آغاز به کار کرده، تاکنون تعداد بیش از 30 آزمون مهارت در گروه های مختلف آزمایشگاهی از جمله گروه صنایع غذایی و کشاورزی، شیمیایی و پلیمر، فرآورده های نفتی، میکروبیولوژی، کالیبراسیون، ساختمانی و معدنی، مکانیک و فلز شناسی، برق و الکترونیک، آرایشی و بهداشتی، انگ فلزات گرانبها، را برای آزمایشگاه های همکار سازمان استاندارد و سایر سازمان ها، آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ISO IEC 17025، آزمایشگاه های وابسته به واحدهای تولیدی و سایر آزمایشگاه های دارای تجهیزات و توانایی انجام آزمون ها، اجرا نموده است. این مرکز در مجموع آزمون هایی که برگزار کرده است، تاکنون حدود 900 مشارکت کننده داشته و بدون شک گام مهمی در شناسایی و رفع مشکلات مربوط به انجام آزمون در آزمایشگاه ها برداشته است. 

فعالیت ها:

 • انجام بررسی های لازم در راستای تعیین الگوهای مورد نیاز سازمان ملی استاندارد ایران و انجام آزمون های مختلف به سفارش ایشان
 • استقرار استانداردISO/IEC 17043  و انجام آزمون های مهارت بر اساس الزامات این استاندارد
 • دریافت گواهینامه تایید صلاحیت بر اساس استاندارد ISO/IEC 17043 و افزایش دامنه آن
 • طراحی الگوهای آزمون مهارت برای گروه‌های مختلف آزمایشگاهی
 • اجرای آزمون مهارت برای آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران و سایر سازمان ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و دانشگاه ها و ...
 • ساخت اقلام آزمون مهارت و اطمینان از همگنی و پایداری آنها
 • دریافت نتایج مشارکت کنندگان و تجزیه و تحلیل آنها 
 •  ارائه گزارش تحلیلی عملکرد مشارکت کنندگان بر اساس آماره‌های معتبر و در نهایت رتبه‌بندی آزمایشگاه‌ها
 • فروش باقیمانده اقلام آزمون مهارت
 • راه اندازی و به روز رسانی سایت رسمی مرکز آزمون مهارت استاندارد و اطلاع رسانی مراحل مختلف فعالیت های مرکز
 • راه اندازی سامانه مرکز آزمون مهارت (پورتال) برای ثبت نام مشارکت کنندگان و تبادل اطلاعات با ایشان
 • ارائه گزارش نظرسنجی از مشارکت کنندگان الگوهای آزمون مهارت برگزار شده
 • استقرار استاندارد ISO 17034 با هدف دریافت گواهینامه تایید صلاحیت جهت تولید مواد مرجع
 • تولید مواد مرجع بر اساس استاندارد ISO 17034 با هدف تامین مواد مرجع مورد نیاز آزمایشگاه ها در داخل کشور و عدم خروج ارز از کشور
شرح وظایف:
 • اجرای آزمون های مهارت به سفارش سازمان ملی استاندارد یا سایر مشتریان برای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های زیرمجموعه ایشان 
 • ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌ها برای انجام آزمون‌ها‌، یا اندازه‌گیری‌های خاص و پایش عملکرد مستمر آزمایشگاه‌ها
 • شناسایی مشکلات آزمایشگاه‌ها و توصیه برای انجام اقدامات با هدف بهبود که به ‌عنوان مثال می‌تواند مربوط به روش‌های اجرایی نامناسب اندازه‌گیری، اثربخشی آموزش کارکنان، نظارت یا کالیبراسیون تجهیزات باشد.
 • بررسی اثربخشی و سازگاری روش‌های آزمون یا اندازه‌گیری
 • اعتماد سازی بیشتر برای مشتریان آزمایشگاه
 • شناسائی تفاوت‌های بین آزمایشگاهی
 • آموزش آزمایشگاه‌های مشارکت‌کننده بر پایه نتایج چنین مقایسات بین آزمایشگاهی
 • صحه‌گذاری ادعاهای عدم قطعیت
 • ارزیابی مشخصه‌های عملکردی یک روش
 • تخصیص مقادیر به مواد مرجع و ارزیابی مناسب بودن آنها برای استفاده در روش‌های اجرایی آزمون یا اندازه‌گیری خاص
 • تولید مواد مرجع به سفارش سازمان ملی استاندارد یا سایر مشتریان جهت استفاده آزمایشگاه ها در تضمین کیفیت داخلی نتایج 
 • بررسی و شناسایی آزمون های مهارت و مواد مرجع مورد نیاز با هدف رفع نیازهای پژوهشی بخش های تولیدی، خدماتی و اجرایی و سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی در داخل و خارج ازکشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه

برای ورود به سایت آزمون مهارت از اینجا اقدام نمایید