انجام آزمون گروه پژوهشی مهندسی خودرو

 

ردیف گستره کاری/ فرآورده شماره استاندارد ملی نام آزمون روش آزمون
1

فیلتر هوا

34

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

2

فیلتر روغن

2525

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

3

لنت ترمز

586و2798

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

4

لنت کلاچ

3005

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

5

فیلتر سوخت خودروهای دیزلی ( گازوئیلی)

2769

آزمون کامل

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

6

رادیاتور

3224

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

7

کمک فنر

3006 و 12743

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

8

 کلاه ایمنی راکبین موتور سیکلت

875

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

9

پمپ روغن

3289

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

10

فنرتخت

3389

آزمون کامل با همکاری واحدهای آزمایشگاهی

مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده

 11  لایه فنر  3389  آزمون کامل  مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده
12 تیغه و بازوی برف پاک کن  3295 آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
 13 شمع  2403   آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
14  وایر شمع  4267-2  آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار  مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
 15 استارت  4144   آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
 16 دینام  4143   آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
 17 ترموستات   5599 آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار  مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
 18 پمپ برقی سوخت  17977  آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار  مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده
19  فیوز خودرو   7637 آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار   مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 
 20  سیبک   آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار   مطابق با روشهای آزمون ذکر شده در استاندارد ملی فرآورده 

 

 
*آزمون کامل : 
      فرآورده هایی هستند که آزمون آن بصورت کامل در گروه پژوهشی مهندسی خودرو انجام می شود.

 

*آزمون کامل با همکاری آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده : 
    فرآورده هایی هستند که بخشی از بندهای آن توسط گروه پژوهشی مهندسی خودرو و بخشی دیگر از بندهای آزمون توسط آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده انجام پذیرفته و کارشناس مربوطه پس از بررسی آزمون های که توسط آزمایشگاه همکار صورت گرفته، نتایج را توسط گروه پژوهشی مهندسی خودرو تایید و صادر می نماید.

 

*آزمون با نظارت گروه خودرو در آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده:
    فرآورده هایی هستند که کلیه بندهای آزمون توسط آزمایشگاه همکار تایید صلاحیت شده انجام پذیرفته و کارشناس مربوطه پس از بررسی آزمون های که توسط آزمایشگاه همکار صورت گرفته، نتایج را توسط گروه پژوهشی مهندسی خودرو تایید و صادر می نماید.