توانمندی‌های پژوهشکده فناوری و مهندسی در حوزه پژوهش

 

 • انجام طرح های پژوهشی، کاربردی و توسعه ای با رویکرد استانداردسازی با توجه به اهمیت ایمنی و ارتقا کارایی صنایع در حوزه های مرتبط
 • انجام طرح های پژوهشی، کاربردی و توسعه ای موردنیاز صنایع به منظور افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت تولیدات صنایع و رفع موانع تولید
 • انجام تحقیقات به منظور راه اندازی روش های آزمون جدید در جهت بررسی مشخصات دقیق محصولات
 • انجام تحقیقات در جهت تدوین استانداردهای پژوهش محور و بازنگری استانداردهای موجود(استانداردهای بدون منبع معتبر)
 • انجام طرحهای پژوهشی موردنیازسازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه های اجرایی
 • ارائه ایده‌های نوین به صنایع مرتبط به منظور رفع موانع تولید و افزایش کارآئی صنایع با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام شده
 • بررسی ایمنی، کارایی و اثربخشی محصولات تولید شده جدید
 • همکاری در انجام پروژه‌های دانشجویی و هدایت پایان نامه های تحصیلی
 • تبدیل یافته های پژوهشی و نتایج حاصل از پایان نامه های تحصیلی به استانداردهای ملی و بین المللی
 • انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و فعالیت های علمی در مجلات علمی- پژوهشی معتبر ملی و بین المللی
 • تالیف و ترجمه کتب و متون تخصصی
 • انجام سخنرانی‌های علمی
 • داوری مقالات و طرحهای علمی- پژوهشی
 • برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی در راستای ترویج استانداردسازی
 
برخی از طرحهای تحقیقاتی انجام شده