برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک

 

محتوی دوره:

  •  تعریف ریسک و عدم قطعیت
  •  مدیریت ریسک
  •  شناسایی و ارزیابی ریسک
  •   آشنایی با روش های ارزیابی ریسک
  •  آشنایی با استانداردهای مرتبط
  •   انواع اقدامات کنترلی
  • کارگاه  مدیریت ریسک

 ریسک   

 

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۹:۳۳
تعداد بازدید : ۶۰۷