برگزاری دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت

محتوی دوره:

 • مفهوم عدم قطعیت 
 • انواع عدم قطعیت 
 • مفهوم خطا و انواع ان 
 • آشنایی با مفاهیم آماری 
 • آشنایی با توابع توزیع 
 • تجزیه و تحلیل آماری 
 • محاسبه عدم قطعیت با اساس نتایج مقایسات بین آزمایشگاهی
 • ترکیب مولفه ها
 • روش کراکتن از طریق اکسل 
 • ضریب حساسیت 
 • کارگاه
عدم قطعیت      

 

۷ فروردین ۱۴۰۱ ۰۸:۲۲
تعداد بازدید : ۹۰۲