برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد ISo/IEC 17020

 

محتوی دوره:

 • آشنایی با مفاهیم تأیید صلاحیت
 • بررسی الزامات استاندارد  ISO17020:2012
 • آشنایی با واژگان مرتبط با ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • درک عمیق الزامات استانداردISO19011:2018
 • مدیریت برنامه ممیزی
 • راهبری تیم ممیزی
 • شناسایی ریسک های مرتبط با فرآیند ممیزی
 • تهیه طرح ممیزی
 • ارزیابی اعضا تیم ممیزی و انتخاب ممیزان شایسته
 • برگزاری اثربخش جلسات افتتاحیه /اختتامیه ممیزی
 • اجراء اثربخش و کارآمد ممیزی
 • تهیه گزارش ممیزی
فراخوان ارزیاب 17020

 

 

۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۱:۴۲
تعداد بازدید : ۵۵۴