انجام طرح پژوهشی

انجام طرح پژوهشی "بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و درجه بندی برنج های داخلی و وارداتی"

طرح پژوهشی "بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و درجه بندی برنج های داخلی و وارداتی" در پژوهشگاه استاندارد انجام شد. این طرح با هدف بررسی وضعیت برنج های داخلی و وارداتی در 5 استان کشور در سال 1399 جهت استفاده از نتایج در تجدیدنظر استاندارد ملی برنج صورت پذیرفته است.بر اساس نتایج این طرح، بالغ بر 87% از نمونه های داخلی و 55% از نمونه های وارداتی و 72% از کل نمونه ها، مطابق با استاندارد ملی بوده اند. تجدیدنظر استاندارد ملی برنج با درنظر گرفتن کیفیت و ایمنی این کالای اساسی و مطابق با ذائقه مصرف کنندگان ایرانی با استفاده از استانداردهای بین المللی، ملی برخی کشورها و نتایج تحقیقات انجام شده است.  

۱۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۲۱
تعداد بازدید : ۴۰۸