تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

محتوی دوره:

  • هدف از کالیبراسیون
  • عوامل موثر در تعیین بازه زمانی کالیبراسیون
  • انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون 
  • روش های بازنگری بازه زمانی کالیبراسیون

 

فراخوان کالیبراسیون

 

۱۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۶
تعداد بازدید : ۶۷۵