تدوین سه استاندارد بین المللی ISO توسط کمیته فنی چرم با رهبری متخصصین پژوهشگاه استاندارد

استاندارد های بین المللی زیر توسط کمیته فنی چرم سازمان استانداردسازی بین المللی ISO تدوین شد. مریم سمسارها کارشناس پژوهشگاه استاندارد و دبیر کمیته فنی متناظر چرم، رهبری پروژه های منجر به تدوین این سه استاندارد را برعهده داشته است.  

ISO 20940:2021, Leather — Crust full chrome upper leather — Specifications and test methods

 ,ISO 14931:2021, Leather — Leather for apparel (excluding furs) — Specifications and sampling procedures

ISO 14930:2012/ Amd 1, Leather — Leather for dress gloves — Specification — Amendment 1: Colour fastness to to-and-fro rubbing, tear load  and colour fastness to ligh

 

هدف از تدوین استانداردهای بین المللی فوق، بهبود و ارتقای کیفیت ویژگی های انواع چرم لباسی، چرم کراست مورد مصرف در رویه انواع پایپوش شامل کفش های زنانه، مردانه، بچگانه ، ورزشی، راحتی و نیز چرم دستکشی می باشد.

۱۹ تیر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۰
تعداد بازدید : ۴۵۶