چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در مجله علوم و مهندسی سطح

مقاله نسیم نایب پاشایی عضو هیات علمی پژوهشکده فناوری و مهندسی پژوهشگاه استاندارد در مجله علوم و مهندسی سطح منتشر شد. در این مقاله یک روش عددی مبتنی بر المان محدود به منظور شبیه سازی توزیع تنش و رفتار شوک حرارتی در پوشش سد حرارتی معمولی و درجه بندی شده  NiCrAlY/YSZ(GZ) پاشش پلاسمائی شده بر روی زیرلایه اینکونل 738 توسعه یافت و جایگزینی لایه YSZ با لایه GZ از جنبه کاربردی امکان سنجی شده است. توربین‌های گازی در صنعت استفاده روزافزون دارند، به همین جهت افزایش راندمان آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سوپرآلیاژهای مورد استفاده در اجزای توربین­هـای دمـا بالا، به دلایلی همچون اکسیداسیون و گازهای خورنـده که در شرایط کاری و در نتیجه احتراق آزاد مـیشـوند، در معـرض شـرایط کـاری دشـوار قـرار دارنـد. استفاده از پوشش‌های سد حرارتی موجب افزایش دمای گاز داغ ورودی به توربین گازی بدون افزایش دمای زیرلایه می‌شود که موجب افزایش بازده کاری توربین گازی می‌گردد. کـاربرد این پوششها بهبـود مصـرف سوخت، افـزایش قـدرت موتـور و مانـدگاری اجـزای موتور و افطایش مقاومت در برابر سایش و خوردگی را در پـی خواهـد داشـت.


۱۸ اَمرداد ۱۴۰۰ ۱۶:۰۹
تعداد بازدید : ۴۳۰