انجام طرح پژوهشی بررسی وضعیت کیفیت کاشی های تولیدی استان یزد و تأثیر آن بر بازار صادرات کاشی

کیفیت محصول نقش مهمی در پذیرش محصول از سوی مشتریان ایفا می‌کند و عامل مهمی برای به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی در شرکت‌ها به شمار می‌آید. امروزه وجود بازارهای رقابتی داخلی و خارجی باعث گردیده شرکت ها در تمامی صنایع بر بهبود کیفیت محصولات خود تأکید نمایند تا با ادامه رقابت با رقبای مشابه خود، سهم بازار بیشتری به خصوص در صادرات به خود اختصاص دهند.

بیش از نصف تولید کاشی کشور در استان یزد انجام می‌شود. همچنین صادرات کاشی سهم عمده‌ای از ارزش کالاهای صادراتی این استان را تشکیل داده است. لذا ارتقای کیفیت محصولات تولیدی این استان، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این طرح با بررسی کیفیت کاشی‌های تولیدی استان از منظر استاندارد و بررسی ارتباط آن با میزان صادرات کاشی، به ارتقای کیفیت کاشی‌های تولیدی استان کمک و نیز راهکارهایی جهت حفظ و بهبود بازارهای صارداتی با توجه به مقوله کیفیت ارائه شده است. به منظور گردآوری داده‌های خام تحقیق از نتایج آزمون کلیه کاشی‌ها و سرامیک‌های تولید شده در استان یزد در بازه زمانی چهارسال اخیر مورد ارزیابی قرارگرفته و پس از تعیین نرخ کیفیت بر اساس نتایج، رابطه میان میزان صادرات و نرخ کیفیت با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده است. نتایج نشان داد که میزان صادرات و نرخ کیفیت با یکدیگر رابطه مستقیم داشته و با افزایش کیفیت، صادرات نیز افزایش می یابد. نتایج این طرح تحقیقاتی بیانگر اهمیت موضوع کیفیت و ارتباط مستقیم آن با میزان صادارت است. با توجه به بازار پیش روی مناسب برای صادرات کاشی به خصوص در کشورهای همسایه، با تلاش در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و به همراه آن توجه به مقوله سیستم مدیریت کیفیت و لحاظ نمودن سایر پارامترهای تأثیر گذار بر صادرات می توان به بازارهای دائمی و پایدار برای صادرات این محصول دست پیدا کرد.

۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۷:۲۶
تعداد بازدید : ۳۶۸
Loading