آشنایی با نسخه جدید و تجدیدنظر شده استاندارد ملی شماره 2303- سوسیس و کالباس

محتوی دوره:

  • هدف و دامنه کاربرد 
  • ویژگی مواد اولیه
  • ویژگی محصول نهایی
  • روش های آزمون
  • نمونه برداری و آماده سازی نمونه
  • اصول فنی و بهداشتی تولید
  • بسته بندی
  • نشانه گذاری

 

سوسیس  

 

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۰۲
تعداد بازدید : ۳,۳۱۷