دوره آموزشی مقایسات بین آزمایشگاهی PT

محتوی دوره:

  • بررسی درستی روشهای آزمون از طریق مسابقات بین آزمایشگاهی بر اساس استاندارد  ISO5725
  • راهنمای کاربرد آماری نقایسات بین آزمایشگاهی ISO13528
  • مقدمه بین آزمایشگاهی و ضرورت اجرا
  • تعاریف مرتبط با PT و مقایسه بین آزمایشگاهی
  • اصول آماری اولیه
  • معرفی استاندارد ISO17043
  • تشریح الزامات ASTME691
  • ارائه مثال های کاربردی

PT

۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۰
تعداد بازدید : ۸۰۱