دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

محتوی دوره:

  •  تعاریف علم اندازه شناسی
  • کاربرد آمار در آزمایشگاه
  • انجام عملیات آماری روی داده ها در نرم افزارMatlab و Minitab
  • طبقه بندی خطاها 
  • الزامات استاندارد 17025در خصوص تضمین کیفیت نتایج 
  • مقایسه میانگین ها
  • مقایسه در مجموعه داده های مستقل
  • تجزیه و تحلیل واریانسی

 تضمین

۲۲ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸
تعداد بازدید : ۷۴۰