دوره آموزشی سرارزیابی استاندارد 17025 -گروه پژوهشی اصفهان

محتوی دوره:

  • مرور کلی بر الزامات استاندارد IEC/ISO 17025:2017
  • نکات کلیدی در ارزیابی الزامات استاندار IEC/ISO 17025:2017
  • بررسی چک لیست استاندارد IEC/ISO 17025:2017
  • کارگاه آموزشی
  • مطالعات موردی

سرارزیاب 17025

۱۰ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۴۰
تعداد بازدید : ۷۷۴