چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه نانوفناوری

مقاله سارا احمدی با موضوع " Preparation of monolithic transparent mullite-based glass-ceramics by the sol–gel method" در مجله "Journal of Non-Crystalline Solids" منتشر شد (پیوند). این مقاله به موضوع نانوفناوری و مشخصه یابی مواد پرداخته و با استانداردهای  EN 13925 ، ASTM E 2380  و استاندارد ملی ایران به شماره 21950 ارتباط دارد. 

 

۸ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۰۲
تعداد بازدید : ۳۹۳