انجام طرح پژوهشی در زمینه ارزیابی آزمایشگاه های برق و الکترونیک

طرح پژوهشی "بررسی پتانسیل آزمون و تحلیل وضعیت آزمایشگاههای همکار در حوزه برق و الکترونیک" توسط مریم جلیلی و کلثوم نقره علی پور عضو هیات علمی و کارشناس پژوهشی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت پژوهشگاه استاندارد، انجام شد. هدف از انجام این طرح، بررسی پتانسیل آزمون و تحلیل وضعیت آزمایشگاه‌های همکار در حوزه برق و الکترونیک می‌باشد. علی­رغم گستردگی و مهم بودن ارزیابی آزمایشگاه‌های برق و الکترونیک، تاکنون هیچ مطالعه‌ای در زمینه ارزیابی عملکرد این آزمایشگاه‌ها صورت نگرفته است. در این مطالعه یک رویکرد جدید برای سنجش عملکرد آزمایشگاه‌های مذکور همزمان با استفاده از سه مدل تاپسیس، مدل آنالیز واریانس و مدل رویکرد ساختاری تفسیری بر اساس الزامات روش اجرایی ارزیابی آزمایشگاه­‌های همکار ادارات استانی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد: از 30 آزمایشگاه مورد بررسی در رتبه‌بندی، به تفکیک در سال های 95و 96 و 97، تعداد 8 آزمایشگاه بالاترین رتبه یا به عبارتی کمترین عدم انطباق و 7 آزمایشگاه پایین‌ترین رتبه یا به عبارتی بیشترین عدم انطباق را به دست آورده‌اند. از 22 آزمایشگاه رتبه‌بندی شده در سال های 98 و 99، تعداد 4 آزمایشگاه بالاترین رتبه یا به عبارتی کمترین عدم انطباق و 2 آزمایشگاه پایین‌ترین رتبه یا به عبارتی بیشترین عدم انطباق را به دست آورده‌اند. از 22 آزمایشگاه رتبه‌بندی شده نهایی در پنج سال، تعداد 5 آزمایشگاه بالاترین رتبه یا به عبارتی کمترین عدم انطباق و 10 آزمایشگاه پایین‌ترین رتبه یا به عبارتی بیشترین عدم انطباق را به دست آورده‌اند. 4-  نتایج بدست آمده از بررسی سنجش مقایسه‌ها بر اساس معیارهای مربوط به عدم انطباق فنی و سیستمی و زیر بندهای آن نشان داد که در روند عملکرد آزمایشگاه‌ها از نظر نتایج عدم انطباق فنی و عدم انطباق‌ سیستمی در پنج سال، به جز بند تجهیزات که افت عملکرد داشته است، تفاوتی وجود ندارد اما موارد بهبود نیز در عملکرد این آزمایشگاه‌ها مشاهده نگردید. 5-  نتایج سنجش عوامل توانمند‌سازی آزمایشگاه‌های برق و الکترونیک با استفاده از مدل تفسیر ساختاری نشان داد از میان زیر معیارهای  فنی مورد مطالعه، زیر معیارهای آموزش و شرایط محیطی و از بین زیر معیارهای عوامل سیستمی، زیر معیار هویت آزمایشگاه و ساختار سازمانی، مهم ترین متغیرها می‌باشند و بیشترین نفوذ و تاثیر را نسبت به سایر زیر متغیرها دارا می‌باشند. 6-  نتایج این طرح مورد استفاده اداره کل استاندارد استان تهران بوده و می‌تواند در سیاست‌گذاری‌های کلان با هدف توسعه، بهبود و ارتقاء آزمایشگاه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۴۹
تعداد بازدید : ۳۵۶