چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه پلیمر

مقاله ماهرو خالقی عضو هیات علمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد در مجله انتشارات اسپرینگر چاپ شد (پیوند). در این مقاله، اثر استفاده از ذرات پوسته تخم ­مرغ و اکسید روی بر روی خواص حرارتی رزین پلی وینیل کلراید (PVC)به صورت مطالعات همزمان آزمایشگاهی و محاسباتی بررسی شد. این افزودنی زیست سازگار در ماتریس پلی وینیل کلراید (PVC) در دو سطح مختلف به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. نمونه­های نانوکامپوزیت تهیه شده با الگوی اشعه ایکس شناسایی و تایید شدند. خصوصیات حرارتی این کامپوزیت­ها نیز با کمک تجزیه و تحلیل حرارتی (TGA / DTG) مورد بررسی قرار گرفت همچنین ساختار هندسی، بهینه­ سازی مولکول­ها و خواص ترمودینامیکی، این کامپوزیت­های زیست سازگار با روش­های محاسباتی تابع چگالی الکترون (DFT) با کمک نرم افزار گوسین (Guassian 09) برای نمونه­های مورد نظر انجام شدمحاسبه طول پیوندها و نتایج ترمودینامیکی و مکانیسم و برهم­کنش­های بین مولکولی ترکیبات بررسی گردید. از سوی دیگر داده­های به دست آمده از گاف انرژیHOMO-LUMO ، قطبش­پذیری، سختی و نرمی شیمیایی و شاخص الکتروندوستی هومو و لومو ، با استفاده از محاسبات نظری بر اساس روش تابع چگالی الکترونی و مجموعه پایه DFT / B3LYP / LanL2DZ  مدل­سازی شدند تا اطلاعات بیشتری در مورد خواص کلی، مکانیسم و برهم­کنش­های بین مولکولی از ترکیبات بررسی شده بدست آید. نتایج مقایسه­ای جالب و سازگاری مناسب بین مطالعه تجربی و مطالعات محاسباتی  به دست آمد و نشان داد که وجود افزودنی زیست سازگار مورد مطالعه در محصولات بر پایه PVC منجر به بهبود پایداری حرارتی و ترمودینامیکی خواهد شد.

 

۱۷ آذر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۴
تعداد بازدید : ۳۹۵